Centrokaliserad industrialisering: En balanserad organisationsform för ökad innovationsförmåga

Reference number 2013-02486
Coordinator Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag - Avdelningen för industriell organisation och produktion
Funding from Vinnova SEK 330 000
Project duration September 2013 - January 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet var att utforma en steg 2 ansökan avseende ett projekt med fokus på former för att hantera de faktorer som är kritiska för att skapa en balanserad så kallad ´centrokaliserad´ organisationsform för industrialisering där balans mellan centraliserad och lokal organisation eftersträvas utifrån situationsanpassade behov. Målet var att ett sådant projekt ska bidra till ökad kunskap kring svenska företags industrialiseringsprocess och därmed innovationsförmåga. På grund av oförutsedda händelser hos planerade aktörer var det ej möjligt att forma en fullständig ansökan.

Results and expected effects

Antagande var att en centrokaliserad organisationsform skulle visa på en organisatorisk innovation för hur industrialisering kan organiseras. Det skulle i sin tur leda till att de involverade företagen hade möjlighet att förbättra sin innovationsförmåga. Studien visade att organisering av industrialisering är problematiskt i industrin och att olika organisationsformer kan användas. Relevansen av dessa i olika situationer behöver studeras djupare och en slutsats är att området i ansökan är av central betydelse för industrin.

Approach and implementation

En litteraturstudie och empiriska studier genomfördes. Litteraturstudien indikerade att området behandlats inom olika vetenskapliga discipliner. Empiriska studierna visade att olika organisationsformer använts i industrin, men att underlagen för att välja en specifik form kan förbättras. Det finns därför utrymme för ökad kunskap där forskning inom olika discipliner integreras och relateras till det industriella behovet av förbättring.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.