CelluTex - Påverkansplattform Cellulosabaserad Textil Etapp 2

Reference number 2016-03569
Coordinator Swerea IVF AB - Avdelningen Material
Funding from Vinnova SEK 1 250 000
Project duration August 2016 - January 2019
Status Ongoing

Purpose and goal

CelluTex vill säkerställa att cellulosa-baserad textil är ett synligt forskningområde i Horizon 2020 och påföljande ramprogram. Produktion av cellulosa-baserad textil i Europa, genom utnyttjande av skogsråvara och återvunnet textilt material, följer helt och hållet den vision H2020 har avseende Europas transformation till en bioekonomi. CelluTex 2.0 kommer att fokusera på påverkan av resterande arbetsprogram 2018-2020, ökat intresset för deltagande samt påverkan på det nästkommande programmet så att CelluTex prioriteringar får en tydlig plats i detta.

Expected results and effects

Påverka arbetsprogrammen 2018-2020 för H2020 inom NMBP och SC5. Målen här är att presentera en call text per program i linje med CelluTex fokus, förmedlade genom relevanta kanaler så som ETPs, nätverk, nationella kontaktpersoner och i direkta kontakter med berörda EC tjänstemän. Öka intresse och deltagande i H2020 kring CelluTex fokusområden. Målet är att svenska aktörer ska ta en aktiv del i minst två konkurrenskraftiga ansökningar under perioden. Ett särskilt fokus bör ligga på att öka engagemanget hos företagen. Medverka till att textilområdet får ett tydligt fokus i FP 9.

Planned approach and implementation

CelluTex aktörer bedriver gemensamt påverkansarbete enligt tidigare framtagen strategi. Aktiviteter kommer att genomföras med syftet att förankra CelluTex budskap i programmet för 2018-2020, men även bortom H2020. ETP:erna är viktiga kanaler för påverkansarbete, genom vilka vi har möjlighet att påverka strategiska program och arbetsprogram. Därtill kommer nationella programkommittéer och ett antal informella råd- och expertgrupper. BBI JU formulerar egna utlysningar på temat biomaterial och kan nås via BIC via bland andra Swerea IVF, RI.SE och Södra, men även via ERRIN.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.