CelluTex - Cellulosabaserad textil

Reference number
Coordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration September 2013 - March 2014
Status Completed

Purpose and goal

Projektet hade som mål att bilda en nationell påverkansplattform, CelluTex - Cellulosabaserad textil, för nya typer av cellulosabaserade textilfibrer och har skapats för effektiv påverkan av svenska intressen inom skogs- och textilbranscherna gentemot Horisont 2020. Syftet med projektet var att ta fram en samlad ståndpunkt, speglande dessa intressen hos svensk skogs- och textilindustri. Intressena ska nu föras fram till EU-kommissionen via identifierade påverkanskanaler. Detta arbete sker av ett nytt tvärsektoriellt och branschöverskridande konsortium.

Results and expected effects

Aktörerna i projektet har gemensamt tagit fram budskap om behov av forskning, att föra fram till utvalda mottagare inom den europeiska kommissionen. Kanaler för påverkan har fastställts, där European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing (ETP FTC) och Forest-based sector Technology Platform (ETP Forest) fastställdes som särskilt betydelsefulla. Planen för påverkansarbetet formulerades i en strategi. Effekterna av CelluTex påverkansarbete kommer att bli en större tyngd på forskning inom cellulosabaserad textil inom Horisont 2020, under hela löptiden.

Approach and implementation

Arbetet med att ta fram Budskap och påverkansstrategi centrerades kring tre workshopar, utspridda i tid under projektets gång och förlagda hos olika aktörer i projektet. Budskapen har fått formen av en trycksak med genomarbetad grafisk layout och där projektets aktörer gemensamt står som avsändare. Materialet har redan använts vid ETP FTCs konferens i Bryssel i April i år, där aktörer i projekt CelluTex närvarade och uppvaktade ledningen för ETP FTC och tjänstemän vid kommissionens DG Research and Enterprise, med CelluTex budskap om behov av forskning inom cellulosabaserad textil.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.