Brukarorienterad innovation inom primärvården genom innovationsgrupper

Reference number 2014-00610
Coordinator Karlstads universitet - Centrum för tjänsteforskning
Funding from Vinnova SEK 2 700 000
Project duration April 2014 - August 2017
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att öka innovationsgraden och brukarnas välbefinnande samt att minska kostnadsökningen i primärvården genom bildandet av innovationsgrupper. Projektet viktigaste mål var att utveckla en metodik för att öka innovationsgraden i primärvården, att identifiera 125 potentiella innovationer eller idéer som utvecklar primärvården, att implementera 30 av dessa innovationer i de studerade primärvårdsenheterna, att sprida 15 av de identifierade innovationerna och att publicera forskningen i vetenskapliga tidskrifter.

Expected results and effects

En metodik benämnd innovationsgrupper för att öka innovationsgraden i primärvården har utvecklats. Medel har sökts från VINNOVA för validering och spridning av metoden. Projektet samlade in 178 idéer som bidrar till primärvårdens utveckling. Målen gällande implementering uppfylldes inte pga att projektets inriktning ändrades. Fyra konferensartiklar har skrivits. Tre av dessa är på god väg att publiceras i vetenskaplig tidskrift. Syftet med projektet kan därmed anses uppfyllt.

Planned approach and implementation

Enligt projektplanen skulle, dels innovationsgrupper vars uppgift var att utveckla primärvården genomföras, dels skulle några av de idéer som dessa genererade implementeras. Sex innovationsgrupper bildades vid vårdcentraler inom Landstinget i Värmland (LiV), vilka genererade 178 idéer. Endast ett fåtal av dessa implementerades beroende på att LiV genomgick ett sparprogram vid tiden för studiens genomförande. För att bidra med kunskap om implementering gjordes därför avsteg från projektplanen då ”Patientssäkerhetsresan” inom slutenvården vid LiV studerades.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.