Borgen - ett verklighetslabb. Förstudie

Reference number
Coordinator Trelleborgs kommun - Socialförvaltningen
Funding from Vinnova SEK 290 000
Project duration December 2016 - March 2017
Status Completed
Venture Verklighetslabb

Purpose and goal

Projektet Verklighetslabb Borgen har i en förstudie belyst möjligheterna att utveckla arbetsmetoder inom ordinärt boende och att i ökad grad införa välfärdsteknik för att effektivisera insatser som uppfyller individens behov. Projektets mål har varit att undersöka förutsättningarna för att starta ett verklighetslabb som en del av den ordinarie verksamheten samt att belysa vilka andra framgångsfaktorer som krävs för att genomföra förändringar i verksamheten.

Expected results and effects

Projektet har kartlagt och analyserat verksamheten för att kunna identifiera möjligheter till förbättring som finns på olika nivåer i verksamheten. Möjligheter har sedan undersökts för att lättare kunna identifiera vilka metoder som bäst var lämpade för att reducera dessa brister. Detta har lett till ökad insikt i vikten av att arbeta med uppföljning i verksamheterna för att tydligare motivera investeringar i teknik och extra personal som kan stödja verksamheten i att införa välfärdsteknik och nya arbetsmetoder.

Planned approach and implementation

Projektet har karaktäriseras av gränsöverskridande intern dialog och utbyte av erfarenheter med andra intressenter. Tyngdpunkten lades på kartläggning av verksamheten och identifiering av möjligheter och brister av vad ett verklighetslabb skulle tillföra. Flera lönsamma förbättringar identifierades i förstudien men man valde att inte göra någon ny ansökan till Vinnova på grund av att det i dagsläget inte finns resurser, tid eller budget för att gå in i ett nytt projekt med den omfattningen som det hade inneburit.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.