BiodiverCity Den täta staden med hög biologisk mångfald

Reference number
Coordinator MALMÖ KOMMUN - MILJÖFÖRVALTNING - Bergsgatan
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Projektet syftade till att tillsammans med relevanta aktörer ta fram idéer om innovationer för urban biologisk mångfald att bygga en konstellation som kunde arbeta vidare med idéerna i en fas B/C av projektet. Målet var att ta fram en ansökan med välformulerade idéer och en stark konstellation. Syftena är mycket väl uppfyllda. Genom att samla kunskap från partners och deras nätverk, samt göra en studieresa till Nederländerna kunde idéer genereras om innovativ urban grönska. Vi har byggt en konstellation med multipla kompetenser som känner ett starkt ägandeskap för projektet.

Results and expected effects

Förväntade resultat var ett storskaligt projekt där kunskap genereras och nya metoder tas fram för att gynna den urbana biologiska mångfalden. Vi är mycket nöjda med resultatet. Vi har format ett projekt (fas B/C) med en engagerad konstellation som är beredd att prova innovativa sätt att gynna den urbana biologiska mångfalden i ett antal testbeds. En planerad arbetsgång med workshops och kunskapsgenerering borgar för att testbeds genomförs med nya metoder. Kunskap och metoder ska även spridas till branschen.

Approach and implementation

Det planerade upplägget med brainstormingmöte, studieresa och två avslutande workshops följdes. Inför brainstormingmötet samlades kunskap från partners och deras nätverk. Resultatet av det mötet samt studieresan till Nederländerna resulterade i en gemensam kunskapsplattform. Utifrån denna skapades ett konsortium som gemensamt i två avslutande workshops utformade fas B/C-projektet. Vi bedömer att vi på detta sätt har genererat ny kunskap och nya idéer, skapat ett multikompetent och engagerat konsortium samt ett starkt projekt inför fas B/C.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.