BiMaC Innovation, Etapp 3

Reference number 2013-02705
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - BiMaC Innovation
Funding from Vinnova SEK 21 000 000
Project duration January 2013 - January 2016
Status Completed

Purpose and goal

BiMaC bidrar till genombrott inom den skogsbaserade industrisektorn baserat på en utveckling av den vetenskapliga forståelsen av egenskaper hos biobaserade material fran svensk skogsravara. Detta leder även till utvecklingen av nya biobaserade material. I denna arbete ingår överbryggningen av luckor i innovationskedjan for att stödja industriell implementering och kommersialisering. Resultaten levereras på en s.k. ´Technology Readiness Level´ som möjliggör kommersialisering inom ramen för industriföretagens interna utvecklingsverksamhet.

Results and expected effects

BiMaC Innovation har levererat kunskaper och teknologi som används industriellt i produktion, framförallt inom ramen för industrins process- och produktutveckling. Särskilt nya karakteriseringsmetoder och materialmodeller har fått ett stort genomslag. Dessutom har ett antal nya materialkoncept utvecklats, vilka fn utvärderas map industriell implementering. Utvecklingen av vetenskapliga publikation har också varit positiv där flera artiklar har publicerats i högt rankade vetenskapliga tidskrifter under Steg 3.

Approach and implementation

Under steg 3 av BiMaC Innovation har ett arbetsätt utvecklats där forskningsresultat och idéer avknoppats inom centrumet i så kallade implementeringsprojekt. Dessa projekt har som syfte att förflytta de vetenskapliga resultaten till teknologier som kan användas för kommersialisering inom industrins process- och produktutveckling. Utvecklingen av den vetenskapliga publikationen är nära förknippat med utecklingen av Wallenberg Wood Science Center som skapar en världsledande kompetensbas relaterad till verksamheten inom BiMaC Innovation.

External links

En presentation av BiMaC Innovation, forskningsinnehåll, struktur och deltagande parter.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.