Beslutsstöd för att förhindra mikrobiologisk förorening i dricksvatten

Reference number
Coordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Food and Bioscience, Göteborg
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2015 - February 2016
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2015 (spring)

Purpose and goal

Syftet är att utveckla beslutsstöd för bättre mikrobiologisk kvalitet och säkerhet på dricksvatten, baserat på ett proaktivt koncept omfattande detektion, riskbedömning och riskhantering. Målen har i projektsteg 1 varit kopplade till att identifiera vilka delar som ett beslutsstöd för svenska vattenverk bör bestå av samt möjliga lösningar för att skapa ett sådant verktyg. Arbetet med måluppfyllelsen att sätta ihop en ansökan för projektsteg 2 förväntas nås i augusti 2016.

Results and expected effects

´Beslutsstöd för att förhindra mikrobiologisk förorening i dricksvatten´ ska fungera som ett användbart verktyg för att hjälpa dricksvattenproducenter att styra åtgärder som minimerar risken för sjukdomsframkallande och kvalitetssänkande mikroorganismer i dricksvatten. Med vår lösning ges möjlighet för dricksvattenproducenter att snabbare agera på mikrobiella förändringar i råvatten, vatten under beredning och vatten som distribueras i ledningsnätet genom kommunikation i realtid som ger information om rådande mikrobiell status kopplat till lämpliga åtgärder.

Approach and implementation

Under projektsteg 1 har intervjuer genomförts med behovsägare och utgjort en god bas för vilka delar som ett beslutsstöd behöver bestå av. Diskussioner inom projectgruppen har lett fram till att möjliga lösningar för att upprätta ett sådant beslutsstöd kunnat identifieras. Litteraturstudier, omvärldsbevakning, erfarenheter från tidigare projekt med direkt koppling till dricksvattenberedning, sensorer och praktisk erfarenhet från produktion av dricksvatten bland projektgruppens medlemmar har bidragit till att en tydlig behovsbild kunnat tecknas.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.