Bättre hantering av ansvar, resurser och etiska dilemman i det komplexa vårdsystemet

Reference number
Coordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för medicin, Avdelningen för samhälllsmedicin och folkhälsa, Arbets- och miljömedicin
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Målet, att ta fram en konkretiserad projektplan omfattande även en gedigen projektkonstellation bestående av forskare och praktiker för genomförande av projektet, uppfylldes

Results and expected effects

Tre arbetspaket definierades: 1.En mellan vårdens olika nivåer utvecklad processmodell för att stärka förmågan att utforma väl genomtänkta och hållbara förslag till beslut rörande vårdprioriteringar 2.Social innovation i form av ett nytt sätt att organisera och leda samverkan i vård och omsorg för äldre, baserad på nya gemensamma arenor för problemlösning 3.Vidareutveckla informationsmodeller för att använda selekterad vårdrelaterad information som stöd för prioritering och samverkan över organisationsgränser.

Approach and implementation

Projektet genomfördes baserat på tre tvådagarsinternat i konsortiet med mellanliggande arbete i delprojektgrupper. Vid internaten diskuterades och definierades inriktning, metodik och projektorganisation för Projektform B ansökan. Detta resulterade i tre arbetspaket enl ovan.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.