BASIE - Body-Area Sensors for Industrial Environments

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration September 2015 - March 2016
Status Completed
Venture Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA
Call Strategic innovation program PiiA - summer 2015

Purpose and goal

Förstudien har undersökt hur lösningar inom hälsosektorn kan kombineras med industriella lösningar för övervakning av arbetsmiljö. Syftet var att utvärdera möjligheter att skapa en systemlösning med bärbara sensorer som förbättrar personsäkerhet i industrin. Målet att ansöka om ett större projekt är inte uppnått, men beslut har tagits om fortsatt samarbete och dialog med industrin för en sådan ansökan. Målet att undersöka hur lösningar inom hälsosektor kan användas inom industrin har uppnåtts. Därtill har integritetsfrågor kopplats till möjliga lösningar.

Results and expected effects

Förstudien har resulterat i beslut om fortsatt samarbete och dialog med den industri som kontaktats. Projektet har också identifierat viktiga frågor, utmaningar och möjligheter att förbättra personsäkerhet i industriella miljöer som ger en bra grund för den fortsatta dialogen. Dessa frågor och möjligheter ger även en bra grund för att ytterligare bredda intresset för ett fortsättningsprojekt med deltagare från andra industrier än de som involverats i studien.

Approach and implementation

Förstudien var upplagd så att flera olika frågor kunde undersökas på en grundläggande nivå. Arbetet fördelades på fyra huvudspår; behov, tekniska lösningar, informationshantering och konstellationsbyggande. Arbetet har innefattat litteratursökning, diskussioner och möten med leverantörer och möjliga behovsindustrier, idégenererande och problemformulerande arbetsmöten inom forskargruppen samt handledning av ett studentarbete för identifiering och test av lösningar för informationshantering. Projektgruppen upplever att det upplägget fungerat bra.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.