Bär och svamp - Växtkraft i skogen

Reference number
Coordinator Skogsstyrelsen - Skogsstyrelsen - Gävle
Funding from Vinnova SEK 536 000
Project duration February 2016 - January 2017
Status Completed
Venture FRÖN
Call FRÖN Planning 2015

Purpose and goal

Projektmålet var att ta fram underlag för hur en tjänst skulle kunna se ut som ger relevant information om bär- och svamptillgången. Planen presenteras i en rapport som i sin tur ska användas som grund vid vidare utveckling av projektet. Tack vare projektet vet vi vilka kommande steg som måste tas för att fortsätta utveckla en prognos- och tillgångstjänst. I ett nästa steg bör ett större test genomföras för bär- och svamptillgången på ett län eller del av län för att praktiskt utvärdera de metoder som tagits fram i projektplaneringsfasen.

Expected results and effects

I och med detta projekt finns det underlag för att testa en mer detaljerad och utökad bärprognos. För svamp måste inledningsvis mer information inhämtas. Vi ser inga direkta effekter från detta projekt utan förväntningarna är att se mer långsiktiga effekter då detta har varit ett planeringsprojekt att bygga kommande projekt på. Den slutliga produkten med en mer detaljerad nationell prognostjänst över bär- och svamptillgången väntar vi ska ha positiva effekter på den gröna näringen och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden.

Planned approach and implementation

Projektet hade indelats i fem arbetspaket: omvärldsanalys, kommersiell nytta, klimatdata, växtområde och markegenskaper samt inventeringsmetodik. Projektet nådde tillfredsställande resultat inom alla arbetspaketen. Störst tyngd och insats krävde arbetspaketet inventeringsmetodik. Inom projektgruppen skedde två fysiska möten och ett flertal regelbundet återkommande videomöten på distans då deltagarna i projektgruppen hade en stor geografisk spridning. Samtliga deltagare i planeringsfasen ser det värdefullt att fortsätta samarbeta i en utvecklingsfas.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.