Avancerad diagnostik i onkologi en test bädd för risk prediktion av prostata cancer

Reference number
Coordinator Lunds universitet - Medicon Village
Funding from Vinnova SEK 460 000
Project duration June 2015 - January 2016
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2015 (spring)

Purpose and goal

Målet är att definiera en biomarkör signatur som basen för ett diagnostiskt test, vilket kommer att resultera i ett minska lidande för prostata cancer patienter. Aktörer från sjukvård, akademi och näringsliv nödvändiga för att implementera detta avancerade test har involverats. Vi har säkrat värdefulla patientprover för tre studier och lagt grunden för en prospektiv studie samt en hälsoekonomisk analys. Dessutom har vi genomfört en marknadsanalys vilken tydligt visar på det stora behovet samt de kommersiella möjligheterna.

Results and expected effects

Detta projekt syftade bl. a. till att utöka konstellationen av partners. Resultatet blev ett starkt, dedikerat konsortium och effekten därmed att relationerna förstärktes och att behoven hos de olika partnerna blev tydligare. Genom att planera tre retrospektiva studier har vi försäkrat att testet kommer vara validerat inom en rimlig tidsrymd. Framgång kommer i ett längre perspektiv att bana vägen för implementering av annan avancerad cancer diagnostik och förändra villkoren för cancerbehandling.

Approach and implementation

Genom återkommande möten och workshop med de olika aktörerna, separat och i olika konstellationer, har behoven identifierats och arbetspaket utformats. Fem arbetspaket har preciserats vilka kommer kunna sjösättas omgående vid ett beviljande. Ansvarsområden har även definierats internt för varje part. Prof. Borrebaeck har stått för projektledning och Dr. Therése Nordström för koordinering och de dagliga kontakterna. Sammanfattningsvis har engagemanget varit stort och bemötandet entusiastiskt.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.