Avancerad beredning (fas II)

Reference number 2009-01327
Coordinator Volvo Aero Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 1 600 000
Project duration July 2009 - June 2011
Status Completed

Purpose and goal

Under en tid har det diskuterats om värdet av effektiv IT-användning för att stödja viktiga företagsfunktioner. Dessa funktioner innefattar t.ex. data-, informations- och kunskapshantering, samt projektstyrning. Projektet syftar därför till att förstå de mekanismer varmed dessa begrepp och funktioner kan stödja beredningsprocessen för att på så sätt öka företagens totala prestation. Volvo Aero skall genom detta projekt komma i besittning av kompetens för att kunna förbättra sin beredningsprocess.

Expected results and effects

Resultaten av det beskrivna projektet innebär att Volvo Aero skapar sig möjligheten att effektivt leverera komponenter som möter målen på lättare vikt, bättre prestanda och ökade livslängd. Detta betyder att konkurrenskraften för företaget stärks. Den främsta kundaspekten på en mer effektiv beredningsprocess är att ledtiden för produktframtagning kan förkortas.

Planned approach and implementation

Projektet planerat att genomföras i form av 4 arbetspaket som beskrivs nedan: AP1 (Q3-Q4 2009): Utifrån de fallstudier och kvalitativa intervjuer med produktionsberedare tas ett mätsystem fram. AP2 (Q1-Q2 2010): Det framtagna systemet för prestationsmätning av beredningsprocessen valideras genom ett antal fallstudier. AP3 (Q3-Q4 2010): I detta arbetspaket undersöks kopplingen mellan olika stödfunktioner till beredningsprocessen. AP4 (Q1-Q3 2011): Utifrån den vunna kunskapen i föregående arbetspaket kan en beredningsstrategi optimeras. Volvo Aeros insatser i detta projekt består av: tillhandahålla expertis inom produktion och beredning av flygmotorkomponenter jämföra den framtagna beredningsmetodiken med de metoder som används idag tillhandahålla provobjekt för utvärdering av beredningsprocesser leda projektmöten Högskolans insatser i detta projekt består av: medverka i projektmöten/styrgruppsmöten tillhandahålla expertis inom processteknik, och beredning vara forskningsutförare

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.