ATT SKAPA EN ANVÄNDARCENTRERAD VERKSAMHET GENOM TJÄNSTEDESIGN

Reference number
Coordinator Stiftelsen Venture Cup Sverige
Funding from Vinnova SEK 219 950
Project duration July 2012 - August 2012
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att Prototyp Business Design tillsammans med Venture cup skulle designa en tävlingsprocess för Venture Cup med fokus på användarens upplevelse. Projektets mål har uppfyllts genom att deltagarna i Venture Cup har identifierats, s.k. personas, och utifrån deltagarna så har en ny tävlingsprocess tagits fram med nya innovativa inslag.

Results and expected effects

Det förväntade resultatet var ett tävlings processkoncept för Venture Cup med inbyggda egenskaper som möjliggör kontinuerlig förbättring av processen. Resultatet av projektet är att Venture Cup har tagit fram en ny tävlingsprocess som är baserad på insikter från Prototyp Business Design. Denna tävlingsprocess kan enkelt uppdateras med nya tävlingskategorier och moment som är nyskapande och tar hänsyn till omvärlds förändringar samt hur synen på företagande förändras.

Approach and implementation

Upplägget var planerat utifrån faserna Plan, Discover, Define, Develop och Deliver. Projektet följde den uppsatta tidsplanen, där de första faserna Plan, Discover och Define bestod i att Prototyp Business Design satte sig in i de undersökningar som Venture Cup hade gjort gentemot tidigare deltagare, partners och fokusgrupper. Prototyp Business Design gjorde under den här perioden också djupintervjuer med ca: 30 personer, både tidigare tävlingsdeltagare samt personer som inte varit med och tävlat. Den här informationen låg till grund för framtagandet av en affärshypotes.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.