ARENA IV

Reference number 2014-05513
Coordinator NETPORT SCIENCE PARK AB (SVB) - NetPort Science Park
Funding from Vinnova SEK 1 000 000
Project duration October 2014 - December 2017
Status Completed

Purpose and goal

ARENA har stöttat samhället med kunskap och praktiska lösningar för brukaravgifter, bistått med kunskapsuppbyggnad och sprida kunskap i en nationell och internationell kontext. ARENA har också medverkat till att utveckla en miljö för forskning och innovation kring brukaravgifter och ITS. ARENAs mål att vara mötesplats för brukaravgifter, att utveckla brukaravgifter för infrastrukturfinansiering och som styrmedel, att utveckla metodik för effektutvärdering av kilometerskatt samt att utveckla innovationsmiljö kring brukaravgifter har uppnåtts.

Expected results and effects

ARENA har levererat beslutsunderlag och kunskaper kring användning av brukaravgifter rörande: infrastrukturfinansiering och styrmedel, samt metodik för effektutvärdering av kilometerskatt. Kunskap och kompetens inom ARENA har bidragit till Vägslitageskattekommitténs arbete och till vidare beredning av förslag till svenskt system för kilometerskatt för tunga fordon. ARENA har bidragit till vidareutveckling av innovationsmiljö och nätverk för kunskapsutbyte kring brukaravgifter inom transportsektorn.

Planned approach and implementation

Projektet har genomförts i tre ämnesinriktade och två övergripande arbetspaket för kommunikation och kunskapsspridning, respektive projektledning och administration. Dessa delar har genomförts enligt plan. Delar av projektets uppgifter hamnade inom ramen för en statlig utredning, varför ARENAs roll förändrades till att i högre grad sprida kunskap och bidra med kompetens till denna. Ett arbetspaket har fått strykas p.g.a. mindre medfinansiering. Justering har kommunicerats och dokumenterats genom ändringsbeslut.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.