ANDNÖD INSPIRATORISK DIAGNOSTIK OCH PREVENTION

Reference number
Coordinator SAMSARA MEDICIN AKTIEBOLAG
Funding from Vinnova SEK 450 000
Project duration November 2012 - January 2014
Status Completed

Purpose and goal

Vårt övergripande mål är att etablera en ny analysmetod for att diagnostisera, bevaka och möjliggöra behandling av inflammations-relaterad andningsdysfunktion som en livshotande komplikation vid andningsrelaterade sjukdomar.Vi har visat att prostaglandiner har en central verkan på andningscentra i CNS. Vi kartlägger nu hur inflammatoriskt inducerad andningsdysfunktion och apnéer är medierad, samt analys av prostaglandinnivåer for att upptäcka, gradera och om möjligt behandla inflammationsrelaterade andningsstörningar.

Results and expected effects

Urin-prostaglandinmetaboliter som en klinisk snabb och specifik markör vid inflammation bör kunna implementeras i en förbättrad vård för barn och nyfödda inom de närmast kommande åren.Vår forskning bör sammantaget kunna leda till ökad förståelse av plötslig spädbarnsdöd och andningspåverkan hos barn med infektion/inflammation samt leda till mer specifik diagnostik och behandling av dessa tillstånd med mindre risk för långtgående biverkningar än dagens otillräckliga behandlingsalternativ.

Approach and implementation

Fokus i projektarbetet är hantering av omkostnader för patentansökan där Karolinska Institutet inte kan direkt administrera dessa under projekt 2010-00534. Vi har fortsatt att förvalta den bakgrunds-IPR som ligger till grund för projektet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.