Aluminium Semi Solid Gjutning, med Fokus på Utmattningsegenskaper och Defekter, FatSS

Reference number 2014-05096
Coordinator VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG - Volvo 3P, Chassis & Vehicle Dynamics Engineering
Funding from Vinnova SEK 3 777 000
Project duration December 2014 - March 2017
Status Completed

Purpose and goal

Projektet syftade till att påvisa möjligheten att framställa lastbärande, utmattningspåkända komponenter genom semisolid gjutning för att ersätta gjutjärnskomponenter men även detaljer tillverkade i aluminium. För att nå målen var projektet uppdelat i fyra huvuddelar: - Grundutveckling av befintliga material och processer. - Framtagning av materialdata som konstruktionsunderlag för design av utmattningspåkända komponenter. - Framtagning av demonstrator för verifiering av utmattningsprestanda. - Framtagning av en plattform för kostnadseffektiv industrialisering.

Expected results and effects

- Grundutveckling av befintliga material och processer med avseende på processtabilitet och semisolida legeringars matningsbeteende för att uppnå porfrihet - Labbprovningar och vetenskapligt arbete har genomförts och rapporterats. Ytterligare vetenskapliga rapporter om förbättring av matning och utmattningsegenskaper är under bearbetning. - Materialdata för konstruktion för 10 och 20 mm tjockt gjutgods har tagits fram för statiska och dynamiska laster. - Demonstratorer i tillstånd T5 är i produktion. I tillstånd T6 är den befintliga komponenten fortfarande bättre.

Planned approach and implementation

Genomförandet har skett i 7 arbetspaket med Volvo GTT som primär projektledare. Material- och processdata sammanfattades och processerna har effektiviserats. Utmattningsprovning har gjorts på labbskaleprover och för fullskaledemonstratorer. Rapportering och kunskapsspridning har skett i samverkan. En slutrapport för spridning inom projektteamet är även förberedd. Den vidare spridningen kommer i en serie av publikationer från JTH. Endagsseminarier om rheogjutning är under planering. Projektet har lett fram till en hög grad av industrialisering av resultaten.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.