Algodling hos massa- och pappersbruk för hållbar produktion av bioolja

Reference number 2012-03987
Coordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Kemi och materialteknik
Funding from Vinnova SEK 4 000 000
Project duration November 2012 - December 2015
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte var att bygga en testanläggning för odling av mikroalger vid en massa- och pappersindustri, Nordic Paper i Bäckhammar, och detta har uppfyllts. Alger har under tre års tid odlats i pooler med hjälp av restresurserna rökgas och spillvärme från bruket. Det övergripande projektmålet att få fram algbiomassa och få kunskaper om algodling i praktiken vid en pappersindustri har därmed uppnåtts. Data på verklig och hållbar biomassa-produktion samt oljeproduktion och dess kvalitet och användningsområden har erhållits.

Expected results and effects

Testbädden har fungerat bra och algbiomassa och bioolja har producerats under tre säsonger. Skördeprocessen har minimerats och odlingens design gjorde att energibalansen för biomassaproduktionen visar positivt resultat, produktionen blev även högre per ytenhet än raps på samma breddgrad. Projektet har fått stor uppmärksamhet i media. Det finns industriellt intresse av algoljan och användningen av restresurser. Projektets fortsättning föreslås som två delar - ett för kunskapsspridning och drift av testbädden och ett för produktion av kommersiell slutprodukt.

Planned approach and implementation

I projektkonsortiet har 14 parter varav 4 från akademi/institut, 7 från industri och 3 från samhälle deltagit. Projektledningen har varit forskarbaserad och samarbetet baserats på konsortieavtal och nio arbetspaket. Parterna i projektet har varit aktiva och engagerade och flertalet har intresse för en fortsättning. Projektledning i geografisk närhet till anläggningen vore önskvärt och söks nu. ökad industriell medverkan och finansiering skulle underlätta driften i nästa projektfas.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.