Äldre trafikanter -- en grupp med många ansikten

Reference number
Coordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Funding from Vinnova SEK 8 305 758
Project duration April 2000 - September 2011
Status Completed

Purpose and goal

äldre trafikanter - En grupp med många ansiktenDet trafikgrontolgiska temaprogrammet har följande syften: (1) bedriva teoretiskt välmotiverade empiriska studier med fokus på sådana forskningsfrågor där vi identifierat de tydligaste bristerna i den internationella forskningslitteraturen (såsom frågan om äldre bilförares olycksinblandning) (2) fortsätta med ett teoretiskt arbete som bidrar till en bred och mångvetenskaplig integrering av de vetenskapliga kunskaperna inom trafikgerontologin (3) främja en långsiktig kompetensutveckling inom trafikgerontologin (4) bidra till utvecklandet av en valid socialpsykologiskt orienterad forskningsansats inom transportforskning

Results and expected effects

Temaprojektets resultat kommer att påverka både forskarnas och samhällets syn på äldre trafikanter och bidra till att mera hållbara och på vetenskaplig kunskaps grundade beslut kan fattas inom transportpolitiken.

Approach and implementation

Temaprogrammets delprojekt kan grovt indelas i tre olika innehållsområden: den epidemiologiska, den färdighetspsykologiska och den socialpsykologiska. Detta präglar i viss mån metodvalen vid enskilda projekt. En del frågeställningar är dock gränsöverskridande såtillvida att de är relevanta för flera av dessa områden samtidigt. Den metodlogiska ansatsen är bred: både kvalitativa och kvantitativa metoder används, beroende på delprojektens art.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.