Äldre kvinnor och män i kollektivtrafiken

Reference number 2006-03365
Coordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Funding from Vinnova SEK 2 350 000
Project duration April 2007 - March 2012
Status Completed

Purpose and goal

Syftet är att undersöka äldre kvinnors och mäns erfarenheter, perspektiv och föreställningar vad gäller kollektivtrafiken som ett medel för deras vardagliga mobilitet. Den övergripande frågan handlar om vilken makt och vilket inflytande de äldre i olika livsfaser och på olika platser har över sina förflyttningar. Målet formuleras i tre punkter: 1. Rörlighet bland en ökande andel äldre 2. Jämställdhet och genusaspekter i kollektivtrafiken 3. Undersöka skillnader mellan tillgänglighet och efterfrågan på kollektivtrafik i tätortsmiljöer och i en allt glesare landsbygd.

Results and expected effects

Bidrar med fördjupade kunskaper om olikheter och likheter mellan individer och subgrupper inom målgruppen äldre genom att analysera äldres egna berättelser. Detta har inte uppmärksammats så mycket i tidigare kollektivtrafikforskning. Forskningsprojektet bidrar således med nya kunskaper som kan leda till att planering inom kollektivtrafiken bättre anpassas för målgruppen äldre och bättre kan bemöta kvinnornas respektive männens förväntningar. Forskningsprojektet vill också medverka till att målgruppen blir mer uppmärksammad och får en starkare ställning som resenärer, vilket kan innebära att såväl tillgängligheten kan förbättras som att kollektivtrafiken verkligen utnyttjas bättre av äldre.

Approach and implementation

Studien har en komparativ ansats som inriktas på analys av: - äldre kvinnor och män ur olika ålderskategorier (t ex yngre äldre och äldre äldre) - äldre kvinnor och män på glesbygd respektive tätort - olika regioner. Metod: - Två fallstudier med fältarbeten i två olika kollektivtrafikregioner (östergötland och Jönköping). - Intervjuer med nyckelpersoner med ansvar för kollektivtrafikplanering samt praktiker inom kollektivtrafiken. - Fokusgrupper med äldre kvinnor och män. - Fältdokumentationen och kompletterande intervjuer. - Innehållsanalys och narrativa analyser från fokusgrupper och intervjuer.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.