AGERUS PrestationsIndex 2011

Reference number
Coordinator AGERUS AB
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration June 2011 - August 2012
Status Completed

Purpose and goal

Vi har velat pröva om det vetenskapligt går att fastställa sambandet mellan det av AGERUS framtagna nyckeltalet API (AGERUS PrestationsIndex) och andra väsentliga nyckeltal. Studien har visat att det systematiskt finns ett samband mellan subjektiva skattade villkor för prestation (API) och i första hand registrerad korttidsfrånvaro. Detta har testats såväl på tjänstemän som kollektivanställda, samt inom olika branscher. Vad resultaten vidare visar är att det också finns ett samband mellan API och vissa produktivitetsmått.

Results and expected effects

Studien har visat att det systematiskt finns ett samband mellan subjektiva skattade villkor för prestation (API) och i första hand registrerad korttidsfrånvaro. Den förväntade effekten av detta är företagetsledningar, när de blir medvetna om sambanden, kommer att vilja undersöka och förbättra personalens upplevelse av sin arbetssituation i syfte att påverka andra nyckeltal. För att göra detta krävs att de kan använda ett verifierat mått på den subjektiva upplevelsen vilket AGERUS tillhandahåller vilket bör påverka efterfrågan av AGERUS lösningar positivt.

Approach and implementation

I samband med projektstart vände vi oss till relevanta företag som vid enstaka tillfälle eller systematiskt använd mätvärdet API som ett verktyg i sin verksamhet. Totalt i studien har ingått 540 personer fördelat på fyra företag inom två olika branscher, industri och finansiella tjänster.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.