Agenda Bioraffinaderi - Nationell samverkan för en konkurrenskraftig bioekonomi.

Reference number 2012-01925
Coordinator Lunds universitet - Kemiska institutionen
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration August 2012 - April 2013
Status Completed

Purpose and goal

Målet med projektet Agenda Bioraffinaderi var att bygga upp ett nätverk av aktörer med intresse för bioraffinaderikonceptet och ta fram en forsknings- och innovationsagenda som beskriver de strategiska satsningar som Sverige måste göra på bioraffinaderi-konceptet för att vara konkurrenskraftiga i den nya bioekonomin. Projektet har resulterat i en skriven agenda med titeln: Bioraffinaderier för ett grönt Sverige: en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept, samt ett nätverk med trippel-helix-aktörer.

Results and expected effects

Den framtagna agendan identifierar fem viktiga satsningsområden kring bioraffinaderi-konceptet: mötas, samverka, utveckla verktyg, utveckla systemkompetens samt långsiktig kompetensförsörjning. Som ett första steg föreslås att en nationell kommunikationsplattform byggs upp kring bioraffinaderikonceptet. Genom att identifiera industriella behov, underlätta möten mellan aktörer, bygga nätverk och utbyta kunskap mellan akademi, industri och institut lägger vi grunden till uppbyggnandet av en konkurrenskraftig bioraffinaderi-industri i Sverige.

Approach and implementation

Projektet har letts av en delad projektledning mellan Lunds Universitet och SP Energiteknik och har fungerat mycket väl. Antalet medverkande aktörer har varit mycket stort och med god spridning mellan akademi, institut och industri. Förutom de aktörer som tidigt var med och uttryckte stöd för ansökan, tillkom ytterligare aktörer under arbetet. Styrgruppen som tillsattes har varit aktiv och bidragit till skrivandet av agendan liksom till input i specifika frågor. Upplägget med tre workshops där deltagarna aktivt fick diskutera i mindre och större grupp gav bra inspel till agendan.

External links

http://www.sp.se/gronagenda

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.