Ageing in Balance

Reference number 2012-03131
Coordinator Alkit Communications AB - Alkit Mölndal
Funding from Vinnova SEK 2 398 790
Project duration October 2012 - October 2015
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet är att minska risken för fall då det kostar samhället stora resurser och det orsakar den enskild mycket lidande. Målet för projektet var att sammanställa och dra nytta av kunskap om vilka faktorer som orsakar och ökar risken för fall, hur man kan beräkna risken för fall för den enskilde, identifiera vilken typ av åtgärder och aktiviteter man kan göra för att minska risken för fall och hur man kan skapa användbara IT-stödda verktyg som bidra till att minska risken för fall.

Expected results and effects

Som en grund har en omfattande genomgång av evidensbaserad kunskap om vilka faktorer som bidrar till fall, hur man kan beräkna risk, och vad man kan göra för konkreta aktiviteter för att minska risken för fall. Med detta som grund har IT-stöd byggts i ett antal moduler i syfte att dels stödja den enskilde i att beräkna och minska risken för fall. IT-stöden skapar också nya möjligheter genom t ex aktivt stöd för systematisk träning med hemmet som bas och med professionellt stöd på distans.

Planned approach and implementation

Projektet inleddes med att göra en omfattande sammanställning av en stor mängd evidensbaserad kunskap som finns tillgänglig internationellt om vilka faktorer som kan öka risken för fall, hur man kan uppskatta risken för fall och vad man kan göra för att minska risken för fall. Baserat på detta utvecklades IT-baserade verktyg för att beräkna risk och för stödja aktiviteter för att minska risken för fall. Prov har också utförts för att studera effekter av att utnyttja de olika verktygen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.