Adminstrativt stödsystem makerspace

Reference number
Coordinator Stockholm Makerspace
Funding from Vinnova SEK 250 000
Project duration October 2015 - November 2016
Status Completed
Venture Makers
Call Makers Vår 2015

Purpose and goal

Projektet har syftat till att underlätta den ofta ideella administrativa bördan inom Sveriges Makerspaces, och att göra det enklare att starta och driva dessa verksamheter genom att erbjuda ett it-stödsystem anpassat till de speciella behov dessa verksamheter har. Den funktionalitet som vi specificerade i målen finns färdig i systemet och mer därtill, bland annat så har vi byggt systemet så att det tillåter medlemsorganisationer att enkelt utveckla egna tillägg om behoven uppstår. All kod är som vi uppgav i målen släppt under en öppen licens och finns att tillgå via tjänsten Github

Expected results and effects

Vi har fått mycket bra feedback av de organisationer som har börjat testa systemet, och vi tror att det kommer att underlätta den administrativa bördan betydligt i de organisationer som använder systemet, speciellt när den släpps som en centralt hostad webbtjänst då det tillgängliggör användning även för de makerspaces som inte är tekniktunga, vilket kan leda till en breddning av makerrörelsen.

Planned approach and implementation

Projektet drog ut på tiden då vi upptäckte att det fanns mer än vi visste om tidigare hur många olika driftsformer det finns hos Sveriges makerorganisationer och de specifika behov dessa former har. Detta ledde till att projektet sköts framåt i flera vändor och testning påbörjades först under senhösten 2016 snarare än under sommaren som planerat, vilket även ledde till att vi inte nått till målet att erbjuda systemet som en öppen webbtjänst vid denna rapports datum, grunden är dock lagd och arbetet kommer att fortsätta även efter projektets slut för att uppnå detta mål.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.