Adaptiv svetsindenteringskontroll (AWIC)

Reference number
Coordinator Swerea KIMAB AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration March 2016 - January 2017
Status Completed
Venture FFI - Sustainable production
Call 2015-04024-en

Purpose and goal

Syftet med projektet var att undersöka om och hur elektrodförskjutningen under RSW-processen kan användas som ett kvalitetsmått på svetsarna. Detta mål har nåtts. Resultaten från projektet visar att elektrodernas rörelse korrelerar mot såväl kvaliteten på svetsen (punktsvetsen har nått önskad storlek) som risken för svetssprut. Elektrodförskjutningen skulle därför kunna användas som en kvalitetshöjande metod. Ett mål från projektet var också att diskutera ett eventuellt fullprojekt, vilket har gjorts.

Expected results and effects

Resultaten visar på ett samband mellan elektrodförskjutning och svetskvalitet, samt att det är möjligt att använda sig av redan befintlig kommersiell utrustning för att göra dessa mätningar. Därmed finns det goda möjligheter för att använda sig av den maximala förskjutningen av elektroderna som ett mått på kvaliteten i varje producerad svets. För implementering krävs dock ytterligare utvecklingsarbete. Väntade långsiktiga effekter efter fortsättningsprojekt är att minska antalet svetsar.

Planned approach and implementation

I förstudien genomfördes en kortare litteraturstudie på vad som tidigare var gjort inom området. Detta följdes av mätsystemframtagning samt en experimentell del där mätningar av elektrodernas kontinuerliga förskjutning under RSW-processen genomfördes på plåtkombinationer av varierande komplexitet med två separata mätmetoder. Förskjutningskurvorna jämfördes med kvaliteten på de svetsarna, både genom tvärsnittsanalys och fläkprovning. Resultat och möjliga vägar framåt har sedan diskuterats som grund för ett fortsättningsprojekt.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.