Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Forskning behöver komma till nytta i samhället

Published: 14 February 2019

Nyligen presenterade en statlig utredning förslag för hur högskolan kan styras i framtiden. Vinnova välkomnar utredningen, men pekar på behovet av tydligare drivkrafter för att den kunskap som universitet och högskolor bidrar med ska komma till nytta i samhället.

Den 1 februari överlämnade Styr- och resursutredningen sitt betänkande till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Det innehåller bland annat förslag om att sätta upp mål för varje lärosäte i dialog mellan lärosätet och regeringen, förslag om ett samlat anslag för utbildning och forskning och att andelen direkta statsanslag för forskning ska öka.

- Vi välkomnar utredningen, det var längesedan en sådan här översyn gjordes. Vi anser att den innehåller flera bra förslag, till exempel ett samlat anslag för utbildning och forskning. Samtidigt hade vi gärna sett förslag till tydligare drivkrafter för universitet och högskolor att medverka ännu mer till forskning och innovation som bidrar till att lösa våra gemensamma samhällsutmaningar, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

- Sverige och världen behöver ställa om till en utveckling som är långsiktigt hållbar. Då är det helt avgörande att den kunskap och kompetens som finns i universitet och högskolor kommer samhället till nytta. För att lyckas krävs ökad förmåga till samverkan över kunskapsområden, men även mellan olika aktörer och över nationsgränser. Detta perspektiv finns med i utredningens ansatser, men hade kunnat återspeglas mer i de konkreta förslagen, säger hon.

Om utredningen
Utredningen tillsattes i april 2017 med uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning. Av direktiven till utredningen framgår att regeringen bedömer att styrningen behöver utvecklas för att ge universitet och högskolor goda förutsättningar att kunna bedriva långsiktig verksamhet, med målet att Sverige ska vara en av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. Utredningen har letts av Pam Fredman, professor i neurokemi och tidigare bland annat rektor för Göteborgs universitet. Regeringen avser att nästa år lämna en proposition till riksdagen för forsknings- och innovationspolitiken för de kommande fyra åren.

Frågor?

Daniel Holmberg

Press secretary

+46 8 473 30 53

Göran Marklund

Director and deputy Director General for external matters

+46 8 473 30 80

Last updated 14 February 2019

Page statistics