Program för att stödja universitets och högskolors samverkan

Universitets och högskolors samverkan med samhället är viktig för att bidra till näringslivets konkurrenskraft och samhällets utveckling. Det innebär bland annat att bland annat att forskare deltar i projekt med näringslivet, att forskningsresultat kan kommersialiseras och användas samt att forskare kan röra sig mellan näringsliv och akademi.

Regeringen har gett oss i uppdrag att utforma metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. Uppdraget sker tillsammans med Vetenskapsrådet, Formas och Forte.

Programmet Utveckling av kunskapstriangeln

Vi driver programmet Utveckling av kunskapstriangeln för att stödja lärosätenas strategiska arbete med samverkan. I dialog med lärosäten och representanter från näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhället har vi tagit fram en modell för att värdera samverkan för forskning och utbildning. Denna modell testas nu genom två olika steg: pilot 1 och pilot 2.

Pilot 1: Under 2015 bjöds 32 lärosäten in att delta i den första piloten för att utvärdera lärosätenas strategi för och införande av samverkan. Betygen lärosätena fick användes för att fördela de 60 miljoner kronor som Vinnova fått för detta uppdrag. Resultaten presenterades den 2 november, 2015.

Läs mer om första piloten och hur pengarna fördelades

Utlysningstext för pilot 1

Pilot 2: Deltagarna i pilot 1 erbjöds att delta i pilot 2 för att utvärdera samverkansaktiviteter och resultat. Resultaten av denna utvärdering presenterades den 21 juni, 2016.

Erfarenheterna från dessa piloter lägger grunden till Vinnovas slutgiltiga förslag till regeringen om hur en modell för bedömning av kvalitet i lärosätenas samverkan kan utformas.

Utlysningstext för pilot 2

Last updated 28 November 2018

Page statistics