Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Innovationsmiljöer för mer träffsäkra lösningar inom hälsa

Sedan 2021 finansierar Vinnova elva ambitiösa gränsöverskridande samarbeten som bidrar till mer träffsäkra lösningar inom hela hälsoområdet och till att stärka Sverige som life science-nation. Innovationsmiljöerna fokuserar bland annat på att tidigt upptäcka demens, individanpassad användning av antibiotika och bättre beredskap för framtida pandemier.

 • i

  Målet med innovationsmiljön PrecisionPrevent är att dramatiskt förändra vården av en kronisk sjukdom, reumatoid artrit (RA) från dagens långvariga, ofta livslånga, dyra och komplexa behandling till prevention och tidig och potentiellt botande behandling. 

  Målet med innovationsmiljön PrecisionPrevent är att dramatiskt förändra vården av en kronisk sjukdom, reumatoid artrit (RA) från dagens långvariga, ofta livslånga, dyra och komplexa behandling till prevention och tidig och potentiellt botande behandling. 

  Med dagens kunskap om utvecklingen av RA är det möjligt att identifiera individer med hög risk för sjukdom och skapa preventionsprogram som kan anpassas till de genetiska, omgivningsmässiga, immunologiska och kliniska faktorer som är ansvariga för sjukdomsutvecklingen. Det är idag inte möjligt för vården att identifiera och ta hand om dessa personer med hög risk för RA och vi kommer att, med en kombination av digitala verktyg och multiplex serologisk och genetisk diagnostik, arbeta för att etablera detta preventionsprogram inom vården.

  Koordinator:  Karolinska Institutet (Per-Johan Jakobsson)

  Kontakt: Vetenskapliga koordinator: Martina.Johannesson@ki.se

 • i

  PNI:s vision är att konsumenten ska kunna välja den mest hälsosamma maten baserat på en optimal anpassning till sitt eget matsmältningssystem.

  PNI:s vision är att konsumenten ska kunna välja den mest hälsosamma maten baserat på en optimal anpassning till sitt eget matsmältningssystem.

  Då mål och strategier för PNI är sammanlänkade med de för PAN Sweden, så finns ett delat intresse i att applicera ett precisionsnutritions-perspektiv för att klargöra relationerna mellan processning, struktur, biotillgänglighet, och spjälkning och fermentering av proteins med hälsoeffekter i form av tarm-, metabol- och mental hälsa: samt att omvandla denna nya kunskap till framtida innovationer.

  Precision Nutrition Innovation Arena (PNI) är en innovationsmiljö som ingår i det nationella livsmedelsforskningscentrat Plant-based Proteins for Health and Wellbeing (www.oru.se/pansweden), som koordineras av Örebro universitet och som består av akademiska och privata partner.  

  Webbsida: www.oru.se/pansweden/pni

  Koordinator:  Örebro Universitet (Amy Loutfi)

  Kontact: Johnny Karlsson, pansweden@oru.se

 • i

  Innovationsmiljön utgör en inkubator för plattformar för AI-validering. Först utvecklas en plattform inom mammografiscreening, som ska kunna fungera inom ordinarie vårdverksamhet från 2024. Därtill ska två andra plattformar förberedas. Utifrån piloterna kommer inkubatorn samla och sprida generell kunskap för AI-validering, till nytta för vården i stort. 

  Innovationsmiljön utgör en inkubator för plattformar för AI-validering. Först utvecklas en plattform inom mammografiscreening, som ska kunna fungera inom ordinarie vårdverksamhet från 2024. Därtill ska två andra plattformar förberedas. Utifrån piloterna kommer inkubatorn samla och sprida generell kunskap för AI-validering, till nytta för vården i stort. 

  Bilddiagnostik, såsom röntgenundersökningar och vävnadsprover, är en central del av sjukvården. Artificiell intelligens (AI) har visat mycket stor potential att göra nytta inom bilddiagnostik. Det har dock visat sig vara svårt för AI-innovationer att nå ut i vården. En svårbemästrad utmaning för vårdgivare är klinisk validering, att kontrollera att AI-lösningen är patientsäker och effektiv givet de lokala förutsättningarna. Sådan AI-validering är till stor del en förmåga som ännu saknas i vården, och det är detta som vår innovationsmiljö ska adressera.

  Webbplats: AIDA Medtech4Health - Inkubator för validering

  Koordinator: Sweden Medtech4Health AB

  Kontakt: Claes Lundström, AIDA & Linköpings Universitet, aida-director@medtech4health.se 

 • i

  GeneNova är ett innovationssamarbete mellan akademi och industri som syftar till att göra Adeno-associerat virus (AAV) -baserad genterapi tillgänglig för fler patienter och indikationer.

  GeneNova är ett innovationssamarbete mellan akademi och industri som syftar till att göra Adeno-associerat virus (AAV) -baserad genterapi tillgänglig för fler patienter och indikationer.

  Dessa terapier har en fantastisk potential för botande behandling av en rad allvarliga mänskliga sjukdomar, men är för närvarande endast tillgängliga för en bråkdel av behövande patienter.  Världsledande svenska teknik- och tjänsteleverantörer, läkemedelsföretag och universitet har gått samman för att utarbeta strategier för utveckling och bioproduktion av dessa avancerade terapier. GeneNovas gemensamma vision är att förnya och tillämpa nya tekniska lösningar genom hela läkemedelsutvecklingsprocessen för att möjliggöra behandling av många fler patienter med dessa potentiellt transformativa terapier.

  Webbsida: www.genenova.org

  Koordinator: Kungliga Tekniska Högskolan (Johan Rockberg)

  Kontakt: info@genenova.org

 • i

  Projektet ska ge en förbättrad beredskap för framtida pandemiutbrott – möjligheter och risker förknippade med storskalig sjukdomsövervakning i befolkningen.

  Projektet ska ge en förbättrad beredskap för framtida pandemiutbrott – möjligheter och risker förknippade med storskalig sjukdomsövervakning i befolkningen.

  Projektet har som målsättning att utforma system och metoder för att kunna följa pandemiutvecklingen i befolkningen avseende

  • aktivitetsmönster
  • symtomläge
  • testbeteende (utförda test och testresultat)
  • förekomst av virusvarianter
  • vårdkontakter och sjukhusinläggningar
  • dödlighet
  • immunitet
  • vaccination.

  Allt detta ska kunna användas som redskap vid pandemibekämpning och andra hälsokriser, t.ex. för att identifiera befolkningsgrupper eller geografiska områden i behov av särskilda insatser för att minska hälsoriskerna.  Vidare är målsättningen att underlätta forskningsstudier avseende exempelvis

  • test- och vaccinationsmönste
  • smittspridning
  • vaccineffektivitet
  • biverkningar
  • sociodemografiska studier
  • långtidsuppföljningar av sjukdomsdrabbade.

  Webbsida: : PREPARE - Förbättrad beredskap för framtida pandemiutbrott - LUPOP

  Koordinator: Lunds Universitet (Matilda Almgren)

  Kontakt: jonas.bjork@med.lu.se

 • in

  The objective of the innovation environment PREDEM is to prevent the development of dementia in people who start to have problems with memory or other cognitive functions.

  The objective of the innovation environment PREDEM is to prevent the development of dementia in people who start to have problems with memory or other cognitive functions.

  This must be done by more quickly introducing new ways to find an early stage of dementia, make the correct diagnosis and offer treatment and preventive measures. We will evaluate and implement new computer-based methods to find people who may be at risk of developing dementia, and test new laboratory tests that can show whether or not dementia is present.

  This information will be used to provide tailored information and recommendations regarding possible preventative measures and treatment. The information can also be used at group level to decide how best to use new drugs and other treatments to provide good and equal care to people at risk of dementia.

  Website: predem.ki.se

  Coordinator: Karolinska Institutetet (Linus Jönsson)

  Contact details: Linus.jonsson@ki.se

 • i

  ASSET utvecklar och utvärderar nya algoritmer och beräkningsstrukturer som bygger på artificiell intelligens. Algoritmerna syftar till att ge metoder för förebyggande, skräddarsydda behandlingar mot typ 1-diabetes och andra autoimmuna sjukdomar.

  ASSET utvecklar och utvärderar nya algoritmer och beräkningsstrukturer som bygger på artificiell intelligens. Algoritmerna syftar till att ge metoder för förebyggande, skräddarsydda behandlingar mot typ 1-diabetes och andra autoimmuna sjukdomar.

  Projektet arbetar också med tekniska och organisatoriska frågor kring möjligheten att i det svenska sjukvårdsystemet kunna genomföra screening och förebyggande behandling av personer med hög risk att insjukna i typ 1-diabetes och andra autoimmuna sjukdomar.

  Webbsida: www.asset.healthcare 

  Koordinator: Diamyd Medical AB

  Kontakt: Ulf Hannelius, ulf.hannelius@diamyd.com

 • i

  Indicell vill ge nya botande behandlingar för sjukdomar där det idag sällan finns behandlingar eller där behandlingarna syftar till att mildra symptom.

  Indicell vill ge nya botande behandlingar för sjukdomar där det idag sällan finns behandlingar eller där behandlingarna syftar till att mildra symptom.

  IndiCell har tre huvudmål:

  • att utveckla iPS-cellterapier för Parkinsons sjukdom och Makular degeneration
  • att skapa en utvecklingspipeline för iPS-cellterapier där kunskap kan tillämpas vid utveckling av stamcellsterapier för andra sjukdomar såsom diabetes, cancer och artros.
  • att IndiCell och Sverige ska bli en viktig global aktör inom stamcellsterapier.

  IndiCell är ett samarbete mellan akademin (LU, KI, KTH), Industrin (BioLamina, AcouSort, MagicBioProcessing) och hälso- och sjukvård (SUS, Karolinska)

  Webbplats: IndiCell - Innovationsmiljö för individualiserad cellterapier

  Koordinator: Lunds Universitet (Anna Falk)

  Kontakt: Anna Falk: anna.falk@med.lu.se (vetenskaplig projektledare) eller Paulina.pettersson: paulina.pettersson@med.lu.se (administrativ projektledare)

 • i

  Ökande antibiotikaresistens och brist på antibiotika är några av de största utmaningarna inom sjukvården idag. Vårt mål är optimerad och individanpassad antibiotikabehandling till patienter med akuta infektioner.

  Ökande antibiotikaresistens och brist på antibiotika är några av de största utmaningarna inom sjukvården idag. Vårt mål är optimerad och individanpassad antibiotikabehandling till patienter med akuta infektioner.

  PLATINEA är en innovationsmiljö som består av aktörer från sjukvård, universitet, myndigheter och företag. I det 5-åriga projektet arbetar vi bland annat med att förstå orsakerna till restnoteringar och ta fram förslag på hur tillgängligheten av antibiotika kan förbättras. Vi kartlägger kunskapsluckor och genomför studier som ger ny kunskap kring hur antibiotika ska användas och doseras på bästa sätt. På sikt hoppas vi att projektet ska leda till bättre vård för patienter med infektioner och minskad resistensutveckling i samhället.

  Webbsida: www.platinea.se

  Koordinator: Uppsala Universitet (Thomas Tängdén)

  Kontakt: Thomas Tängdén, thomas.tangden@medsci.uu.se

 • i

  Innovationsmiljön är en testbädd för kliniska studier som underlättar att införa mer träffsäker prevention och behandling inom cancervården.

  Innovationsmiljön är en testbädd för kliniska studier som underlättar att införa mer träffsäker prevention och behandling inom cancervården.

  Innovationsmiljöns övergripande mål är att bidra till ökad tillgång till- och deltagande i kliniska studier, ökad precision i prevention och diagnostik, effektivare medicinska behandlingar och tekniker, ökat nyttjande av befintlig infrastruktur samt ökad internationalisering. Innovationsmiljön ska utveckla en modell för att stimulera utvecklingen av nationella precisionsmedicinska studier och en modell för en nationell MTB-portal (Molecular Tumour Board). I modellutvecklingen ingår även stöd för dataanalys och datadelning, hälsoekonomiska verktyg, betalningsmodeller, utbildningsinsatser och anpassning av riktlinjer och andra kunskapsstöd inom cancervården för sammanhållande patientresor.

  Initiativtagare är Nollvision cancer, Genomic Medicine Sweden, SciLifeLab och forskningskonsortiet MEGALiT.

  Webbsida: Testbed Sweden Precision Health Cancer

  Koordinator:  Handelshögskolan i Stockholm (Ebba Hult)

  Kontakt: Ebba Hallersjö Hult ebba.hallersjo.hult@hhs.se eller Anders Edsjö anders.edsjo@skane.se

 • i

  SwAIPP har som mål att etablera en ledande nationell och internationell innovationsmiljö för forskning och utveckling av AI-baserad precisionspatologi, samt att implementera AI-baserad patologi för cancerdiagnostik i sjukvården på en storskalig nivå.

  SwAIPP har som mål att etablera en ledande nationell och internationell innovationsmiljö för forskning och utveckling av AI-baserad precisionspatologi, samt att implementera AI-baserad patologi för cancerdiagnostik i sjukvården på en storskalig nivå.

  Syftet är att accelerera utveckling och tillgängliggörandet av nya AI-baserade diagnostiska lösningar som möjliggör förbättrad diagnostisk precision såväl som extraktion av ny klinisk relevant information genom bildanalys av vävnadsprover. Metoderna som utvecklas och implementeras inom SwAIPP möjliggör snabb diagnostik till en till en bråkdel av kostnaden för t.ex. molekylärdiagnostik. Det innebär att fler patienter kommer kunna dra nytta av förbättrad precision och kortare tid till diagnos.

  Innovationsmiljön är ett sektorsövergripande samarbete mellan Karolinska Institutet, Stratipath AB, Microsoft Sverige AB, Roche Diagnostics AB, Philips AB, Bröstcancerförbundet, Prevas AB (MEDQURE) , Helseplan AB samt regionerna Kalmar, Västmanland och Skåne.

  Webbsida: https://swaipp.org

  Koordinator: Mattias Rantalainen, lektor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet

  Kontakt: Koordinator Mattias Rantalainen (mattias.rantalainen@ki.se, tel 08- 524 824 65) eller administratör Anna Berglund (anna.berglund@ki.se, tel 08-524 822 16)

Läs utlysningen som ligger till grund för miljöerna

Last updated 9 June 2022

Page statistics