Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Vehicle ICT Arena

Fordons-IT är ett starkt växande område. IT-lösningar implementeras i alltfler delar av fordonen och fordonsindustrin. Den svenska sektorn ligger mycket bra till i dag, men konkurrensen hårdnar och behovet av en världsledande öppen innovationsmiljö växer fram.

IT-området inom svensk fordonsindustri ligger i framkant och stärks av både spetskompetens och lång erfarenhet. Området är nära besläktat med IT-områdena för exempelvis flyg, rymd och telekom vilket genererar en stark och mångsidig sektor. Mängden IT i och kring fordon växer i dag mycket snabbt. För att stå sig i den internationella konkurrensen i utvecklandet av nya miljövänliga och säkra fordon behöver fordons-IT göra en samlad satsning. Sektorn behöver skapa tillgång till kompetens och industriell förnyelse.

Agendans vision är att Sveriges ska ha en säkrad och utvecklad ledande position inom säkra och hållbara transportsystem med hjälp av fordons-IT. Utifrån visionen formuleras tre huvudmål:

  • nya innovationer inom fordons-IT, från forskning till industrialiseringsprojekt
  • ökad kompetensförsörjning och fler ingenjörer till en ny fordonsindustri
  • ny leverantörsstruktur som attraherar företag utanför dagens fordonsindustri.

Dessa tre huvudmål konkretiseras i specifika mål:

  • en referensarkitektur, ett modulsystem för elektronik i fordon med applikationsmjukvara frikopplad från plattformen
  • en utvecklingsprocess för modellbaserad utveckling, med tillhörande metoder och verktyg
  • principer för affärsmodeller med fordons-IT.

En viktig satsning som rekommenderas är inrättandet av en för svensk fordons-IT gemensam plattform i form av en testmiljö – Vehicle ICT Lab. En sådan miljö samlar forsknings-, utvecklings- och visualiseringsprojekt inom och mellan aktörer och stärker samtidigt Sveriges sektor gentemot andra länders.

Vehicle ICT Lab är en del av Vehicle ICT Arena, som har 25 medlemsaktörer från industri, akademi, institut och samhälle. Arenan är ett initiativ för att underlätta samverkan och skapa en världsledande öppen innovationsmiljö inom fordons-IT. Syftet är att Vehicle ICT Arena ska växa till 100 medlemsaktörer till 2018, och fokus ligger på att genom arenan möta framtidens höga krav på fordonsindustrins IT-lösningar.

Last updated 1 December 2021

Page statistics