Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Växtskyddsvision för svensk trädgårdsnäring

Det finns ett antal områden inom vilka förändringar behöver göras för att kunna uppnå ett hållbart växtskyddsarbete i Sverige. Först då en helhetssyn på framtidens växtskyddslösningar finns på plats kan ett hållbart och integrerat växtskydd bedrivas fullt ut.

Världspopulationen ökar, och därmed också behovet av en ökad livsmedelsproduktion per ytenhet. Sverige har betydande import av hortikulturella produkter i dagsläget. Det finns därför stor potential för ökad inhemsk produktion. De svenska odlarna har liten och osäker tillgång till metoder för att kunna bekämpa flera vanliga växtskyddsproblem. Detta skapar osäkerhet vid investeringar i produktionen då vissa växtskyddsproblem alltid kommer att finnas och behöver kunna bekämpas. Ett angrepp som inte bekämpas medför stor ekonomisk förlust.

Målen på kort sikt handlar om

  • fler växtskyddsmetoder till odlarna
  • bättre utnyttjande av de möjligheter som finns att få godkännande av produkter till den norra zonen som Sverige tillhör.

På längre sikt sätter agendan mål som berör

  • säker tillgång på växtskyddsmetoder
  • enklare godkännandeprocesser för biologiska medel och lågriskmedel
  • helhetsyn på växtskyddsproblematiken från alla instanser och ett övergripande myndighetsansvar
  • fler växtskyddsmetoder som fungerar i praktisk odling
  • fler genomtänkta helhetslösningar och strategier.

För att nå målen föreslår agendan en växtskyddsplattform som samordnar och tar vara på den kompetens och de resurser som finns. Plattformen förväntas vidareutveckla gemensamma mål för forskning och utveckling. Det behövs också långsiktiga ekonomiska möjligheter över tid, liksom långsiktiga strategier som kräver fleråriga tvärvetenskapliga forskningssamarbeten och kompetensuppbyggnad.

Forskningen och producenterna behöver ett närmare utbyte och samarbete för att få fram fler innovativa lösningar som kan bli användbara i praktiken. Ett ökat samarbete mellan myndigheter förväntas ge balans mellan miljömål och företagande; om fler aspekter beaktas, såsom resistens, skonsamhet mot nyttodjur och hur väl olika metoder fungerar i kombination  kan bättre växtskyddsstrategier uppnås. Ökat samarbete mellan universitet, institut, rådgivning och producenter intensifierar tillämpade forskningsinsatser.

Läs agendan

Agenda trädgårdsnäring

Last updated 1 December 2021

Page statistics