Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Värme, kyla och el för bioenergi

I takt med att fossil energi blivit alltmer ifrågasatt har efterfrågan på termisk bioenergianvändning ökat även globalt. Svensk erfarenhet och svenskt kunnande efterfrågas i dag långt utanför Sveriges gränser.

Omkring 20 % av Sveriges tillförda energi, eller cirka 125 TWh, är bioenergi som till nästan 100 % faller från skogsindustrins biprodukter. Till stor del används denna som termisk energi inom industrin samt inom fjärr- och kraftvärmeproduktion. Endast en liten del, cirka 10 TWh, används för individuell uppvärmning i villor och lantbruk. Det finns ett segment om ytterligare cirka 60 TWh där bioenergi kan vara ett alternativ.

Biomassa är i det närmaste klimatneutral, produceras lokalt och bidrar till en trygg energiförsörjning oberoende av omvärldens oroshärdar. Användningen ger lägre uppvärmningskostnader och skapar varaktiga arbetstillfällen. Pengar stannar lokalt och bidrar till tillväxt. Det finns en stor möjlighet till en utökad export av svensk teknik och kunnande inom branschen.

Målen på kort sikt behandlar

 • förbättrade resultat
 • aktivare branschorgan
 • användning av statliga styrmedel
 • systemteknisk plattform för samverkan.

Till 2020 handlar målen bland annat om

 • behovet av teknikskifte
 • marknadsutveckling, både inhemsk och för export.


För att målen ska nås rekommenderar agendan

 • kunskapslyft på alla nivåer
 • tillgänglighet till utbildade och kompetenta installatörer och arbetsledare
 • satsningar på små och medelstora företag
 • rätt balans mellan akademisk forskning och tillämpad forskning
 • bättre tillsyn och kontroll av myndighetskravens efterlevnad
 • satsningar på exportfrämjande åtgärder.

Det behövs också en nationell helhetssyn på innovationsområdet . Detta kräver bättre integrerad politik och tvärvetenskapliga samarbeten mellan akademi och vetenskap. Forskning och företag bör tillsammans utveckla ett samordnat och drivande branschorgan för att driva agendans frågor.

Läs agendan

Värme, kyla och el från Bioenergi

Last updated 1 December 2021

Page statistics