Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Triple-i-Zero - Säker framtid i samhälle och affär

Internationella framgångar för svensk trafik- och fordonssäkerhet beror bland annat på en stark historik med högklassig forskning och implementering av innovationer. Agendan beskriver hur trafiksäkerhet fortsatt skapar affärsmöjligheter utifrån en global, och svensk, utmaning och folkhälsofråga.

Trafik- och fordonssäkerhet är ett område där många svenska företag är bland de mest innovativa och ledande inom sina nyckelområden och branscher. En viktig framgångsfaktor har varit den långa traditionen av samverkan mellan myndigheter, näringsliv och akademi – triple helix i praktiken – samt över gränserna mellan olika fält, branscher och discipliner. Många andra länder har antagit ambitionsnivåer liknande Sveriges nollvision som lanserades 1997. Detta skapar en ökad medvetenhet om ämnet, som i sin tur öppnar upp för ett större globalt intresse för svenska traditionella, men också framväxande, styrkor, inom hela trafiksäkerhetsområdet.

Tiden är därför mogen för nya satsningar och en ny långtgående målbild: att   ingen skadas i trafiken!   I agendan kallar vi den i30 - Triple-i-Zero - där de tre i:na står för Individen, Interaktion och Innovation. i30 innefattar att undvika olyckor och deras konsekvenser i form av störningar, skadade och dödade. Agendan formulerar 18 ambitioner inom fyra områden som skall leda vägen:

  • säkra trafikanter
  • säkra fordon
  • säker trafikmiljö
  • säkert trafiksystem.

I agendarbetet har innovation och tillväxt varit utgångspunkt. För varje ambition beskrivs aktiviteter som behövs för att bygga kunskap och omsätta den så att målen uppnås. Dessa spänner från kartläggning och analys via demonstratorer och koncept till påverkan av beteenden, normer och lagar.

Det finns idag flera etablerade samarbetskonstellationer inom fordons- och trafiksäkerhet, men också en insikt att fler aktörer måste bjudas in. Angreppssättet för samverkan är att samla intressenter per ambition, nya och gamla,  och att föra helheten framåt genom mekanismer och strukturer som främjar nytänkande kring forskning, innovation och affär. SAFERs erfarenhet som resultatintriktad samverkansplattform blir basen för att  hålla samman ambitionerna och drivningen motden gemensamma visionen; Triple-i-Zero.

Last updated 1 December 2021

Page statistics