Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Transsektoriell tillväxt med digital information som råvara

Utvecklingen av digitala tjänster utgör en allt större del av marknaden. Sverige ligger långt fram. Information är en ny typ av råvara och svenska aktörer behöver med hjälp av nya, transsektoriella perspektiv samverka för en ledarroll inom informationsförädling.

Digitalisering och digitala tjänster är idag på stark frammarsch. Digitala lösningar är på väg att ersätta flera fysiska produkter och tjänster, och utgör dessutom möjliggörare för nya tjänster och marknader. Med hög digital delaktighet, en högutbildad befolkning och en stor innovationsförmåga har Sverige en särställning inom digital tjänsteutveckling. Med information som den nya råvaran behöver Sverige nu ta på sig ledartröjan inom digital informationsförsörjning. I agendan görs en case-studie kring offentlig upphandling – ett område där idag informationsmässiga hinder ofta upplevs – som ett exempel på var en stärkt digital tjänsteutveckling ska göra stor nytta.

På kort sikt vill agendan:

  • föreslå en arbetsmetod för att tillvarata de innovativa möjligheterna inom digital tjänsteutveckling
  • identifiera viktiga möjliggörare för utveckling
  • skapa förståelse för hinder som behöver rivas.

På lång sikt ska man:

  • stärka förutsättningarna för utvecklande av nya digitala tjänster baserade på information som råvara
  • identifiera arbetsmetoder som öppnar transsektoriella perspektiv och ger grogrund för de oväntade innovationerna.


För att uppfylla målbilden föreslår agendan insatser inom följande områden:

  • pre procurement – tidig dialog för att ge ökade kunskaper om marknaden innan exempelvis upphandlingskraven beslutas
  • framväxten av ett transsektoriellt perspektiv
  • användande av rummet som verktyg.

Agendan poängterar det transsektoriella synsättet som den viktigaste nyckeln till utvecklingen av digitala tjänsteinnovationer och nedmonteringen av de upplevda hindren inom offentlig upphandling. Aktörer inom myndigheter, industri och akademi behöver samverka för att innovationsarbetet ska kunna ta fart. Fokus bör speciellt läggas på modiga och innovativa krafter i chefs- och ledarroller som inser den långsiktiga vinsten av ett friare arbetssätt.

Läs agendan

Agenda Transsektoriell tillväxt

Last updated 1 December 2021

Page statistics