Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Svensk maritim forsknings- och innovationsagenda

Sverige, med EU:s längsta kuststräcka och betydande inre vattenvägar, samt omfattande utrikeshandel via sjötransporter, har stora möjligheter att framgångsrikt nyttja havet men också ett stort ansvar för att detta görs på ett hållbart sätt.

Den svenska maritima näringen möter viktiga samhällsbehov genom att leverera hållbara transporter och avlasta fast infrastruktur. Näringen är dessutom en framgångsrik exportindustri som möjliggör annan konkurrenskraftig exportindustri. Utöver detta kan havet ge oss förnybar energi och andra hållbara resurser. Genom strategiska satsningar inom det maritima området kan Sverige bygga på traditioner och skapa världsledande kompetens som bidrar till arbete, välfärd och tillväxt över tid.

Agendan behandlar maritim verksamhet ur sju olika aspekter:

 • transport
 • tillverkning/maritim teknologi
 • resurser från havet
 • service
 • turism och fritid
 • offentlig sektor
 • forskning och utbildning.

Med denna bredd representerar agendan 39 000 svenska arbetstillfällen inom aktiebolag, akademi och offentlig sektor, och ett stort antal utlandsanställda och småföretagare.

Agendans vision för 2050 visar en världsledande svensk maritim näring utan emissioner till vatten och luft. Målet för 2020 är en konkurrenskraftig svensk sjöfart med goda miljöprestanda. Den dagsaktuella utmaningen är att med bibehållen konkurrenskraft möta lagstiftning som träder i kraft under de närmaste åren.

För att nå målen föreslås under perioden fram till 2020 fokus på följande områden:

 • kostnadseffektiva och miljöanpassade lösningar som uppfyller de strängare miljökraven
 • nya bränslen med låga emissioner
 • fartygs energisystem och intelligenta ombordsystem
 • logistiksystem för intermodalitet
 • transportlösningar och affärsmodeller för ökad energieffektivitet
 • gods- och kollektivtrafik på urbana vattenvägar
 • interdisciplinär samverkan
 • strategisk forskning.

Samverkan ska ske bland annat genom långsiktiga program för forskningsprojekt och utbyten mellan akademi och industri. En nationell samverkansplattform för maritim forskning och innovation föreslås etableras med uppgift att samordna aktörer, skapa mötesplatser och bistå det vetenskapliga råd som regeringen föreslår att transportmyndigheterna instiftar.

Agendans webbplats

Last updated 1 December 2021

Page statistics