Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Strategisk innovationsagenda för solel

Den globala marknaden för solel växer snabbt. I Sverige finns aktörer i de flesta delarna av värdekedjan, men åtgärder behöver tas för att stärka hemmamarknaden, utveckla samarbetet mellan forskning och industri och utveckla svenska nischer.

Solel är den enda förnybara energikällan som har potential att ensamt täcka all världens energibehov. Trots detta är det i dagsläget endast en procent av den globala energiförsörjningen som kommer från solel. Sverige kan bli en nation som ligger i framkant när det gäller att bygga upp utvecklingsvärldens nya energisystem och bygga om den industrialiserade världens traditionella energisystem. Men avsaknaden av en stark hemmamarknad kan hämma den industriella utvecklingen inom området. Det finns därför en tydlig näringspolitisk dimension i att stimulera den svenska solelmarknaden på olika sätt.

Agendans kortsiktiga mål handlar om att:

  • Sverige skall ha sin rätta plats i en global solekonomi
  • i stort sett alla lämpliga verksamheter har aktiviteter inom solelområdet
  • Sverige är med och bygger nya världens förnybara energisystem.

För att nå målen ser man främst behov av samlade insatser för att stärka den inhemska marknaden med satsningar på kunskap, solelbaserade renoveringslösningar, offentlig upphandling, utökad samverkan samt utveckling av nya affärsmodeller och nätverk. Man vill också satsa på en ökad samverkan och kunskapsöverföring mellan akademisk forskning och industriell verksamhet genom utveckling av formella samarbetsplattformar och miljöer för prototyptester och demonstrationer. Utöver detta ser man gärna utveckling av svenska nischer inom solelområdet, liksom att Sverige bidrar med avskalade och kostnadseffektiva solelsystem i utvecklingsländer samt tillverkar högkvalitativa komponenter och utrustning för tillverkning av solceller och moduler.

Utvecklingen kring solelmarknaden drivs i ett antal nätverk som samlar aktörerna i direkta aktiviteter som relaterar till solelmarknaden. Möjliggörande för innovation inom solelproduktion är exempelvis framväxten av smarta nät och elektrifieringen av transportsektorn. Dessa sektorer och system behöver samverka för att bygga framtidens förnybara och smarta energisystem.

Läs agendan

Agenda solel

Last updated 1 December 2021

Page statistics