Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Skogsbaserade näring i Sverige

Mänskligheten måste ställa om till användning av förnybara, resurssnåla och effektiva råvaror, produkter och bränslen. Sverige har en naturlig utgångspunkt i morgondagens skogsindustri. Med nya produkter och material kan omställningen till ett hållbart samhälle bli mångfalt effektivare.

En stor del av människans konsumtion av energi och resurser är inte hållbar på sikt. Biobaserad innovation går ut på att öka värdet från den hållbara skogsråvaran i form av nya produkter som antingen kan ersätta dagens fossilbaserade material eller tillföra nya värden i helt nya produkter. Enbart forskningsaktiviteter, uppskalning och demonstration räcker dock inte för att realisera innovation. Vi kan inte tävla med en omvärld där produktionsfaktorer och förutsättningar är mångfalt billigare eller mer gynnsamma än i Sverige. Men vi kan skapa något nytt. Genom en vidareförädling av den svenska skogen till nya sortiment och produkter kan Sverige fortsatt vara en konkurrenskraftig skogsindustrination.

Agendans egen vision är att Sverige under tjugoförsta århundradets
första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad samhällsekonomi. Visionen överensstämmer med skogsindustrins vision om fördubblat förädlingsvärde (50 miljarder kronor) till år 2035, varav minst hälften från nya produkter.

Agendan identifierar de politiska, strukturella och marknadsmässiga förutsättningarna som krävs för ett skifte mot en biobaserad ekonomi. Som innovationsfrämjande åtgärder föreslås bland annat underlättande av entreprenörskap, förenklad lagstiftning, ändrad beskattning och att kedjan forskning-utveckling-demonstration hålls intakt. Nya affärsmodeller och värdekedjor, med möjlighet till högre förädlingsvärde av skogsråvaran, ses också som centrala.

Ett samverkansprogram inom sektorn samt mellan sektorn och staten är en förutsättning för att kunna nå visionen till år 2035. Det är även viktigt att öppna ett sådant program för deltagande från andra sektorer, som användare av de
framtida materialen och produkterna liksom tillverkare och utvecklare av utrustning för de nya tillverkningsprocesserna. Flera näringar måste integreras och bilda nya värdekedjor och affärsmodeller. På så sätt fås förutsättningar för att utveckla och demonstrera de nya möjligheterna och öka kraften i innovationerna.

Last updated 1 December 2021

Page statistics