Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Signalsystem för spårtrafik

Sverige har idag ett järnvägsnät som kännetecknas av hög utnyttjandegrad, på vissa linjer kapacitetsbrist. Detta är en av anledningarna till behovet av satsningar på utveckling av signalsystem för spårtrafik. Denna agenda drar upp riktlinjer för vad som behöver göras inom området de närmaste åren.

Svensk järnvägsindustri har sedan lång tid legat i teknologins framkant när det gäller utveckling av avancerade och felsäkra järnvägssignalsystem. Den internationellt standariserade teknologi för signalsystem där Sverige varit ledande i utvecklingen – European Traffic Management System (ERTMS) – införs nu i stora delar av världen, inte minst för höghastighetståg.

För att behålla denna position gentemot konkurrentländer behöver Sverige utveckla en forskningsplattform för innovationer gemensamt mellan forskning, utvecklare, tillverkare, användare och styrande organ. Sveriges möjligheter ligger främst inom tillförlitlighet/tillgänglighet/underhåll, ökad kapacitet genom mer avancerade signalsystem och tjänsteutveckling som drar nytta av funktionerna i signalsystemet. I den svenska järnvägsbranschen arbetar idag uppskattningsvis mellan 5 000 och 6 000 personer med signalteknik. Av dessa arbetar uppskattningsvis cirka 1 200 med utveckling och konstruktion av signalsystem.

Agendan sätter upp följande mål:

  • att öka tillgängligheten i det svenska järnvägssystemet
  • att öka kapaciteten genom att optimera användningen av nätet
  • att öka operatörsnyttan hos ERTMS.

Agendan föreslår konkreta FoI-satsningar på kort sikt för att nå respektive mål och tillgodose de behov som ligger bakom dessa, tillsammans med en detaljerad plan för prioriterade aktiviteter och projekt under 2013–2014. Satsningar föreslås också göras på:

  • utbildning
  • testbäddar
  • life cost cycle
  • forskningsplattform
  • standardisering
  • human factors.

Ett projektkontor ska etableras, som bland annat ansvarar för en projekthemsida med information om projektets resultat, projektförslag och kontaktuppgifter.

Ett antal kompetensområden utanför signalsystemområdet har identifierats för samverkan. Inom det egna området ska synergier säkerställas med en utvecklad process för samverkan mellan forskning, utbildning och innovation.

Läs agendan

Signalsystem för spårtrafik

Last updated 1 December 2021

Page statistics