Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Säkerhetsteknik

Tillämpningsområdena för säkerhetsteknik är väsentligt större än rena säkerhetsprodukter. Sverige kan därför öka utnyttjandet av befintliga styrkor genom att bredda tillämpningen, och det ska ske inom fyra styrkeområden.

Många samhällskritiska funktioner är beroende av att den bakomliggande infrastrukturen har hög tillgänglighet, men även att systemen går att lita på vad gäller skydd av den information som flödar i näten. Den säkerhetsteknik som siktar på att säkerställa detta har tillämpningar på många områden såsom telekommunikation, energiförsörjning, transport, processindustri, sjuk- och hälsovård samt skydd och övervakning. Området är komplext och förgrenat men vilar i grunden på IKT. Uveckling och implementering av denna måste utöver det rent tekniska perspektivet även betraktas ur juridiskt/regulatoriskt och socialt perspektiv för att samhället ska ha tillit för system och lösningar.

Agendans mål för 2020 är att svensk säkerhetsforskning och -industri år 2020

 • ger väsentliga bidrag till ökad säkerhet i Sverige och omvärlden
 • har hög status i internationella nätverk
 • har ett globalt högt renommé som kombinatörer av IKT och säkerhet
 • bidrar till hållbar tillväxt genom fler företag och en ökad andel av världsmarknaden inom säkerhetsteknik.

Vägen mot målen är en satsning på fyra styrkeområden:

 • sensorteknologi – exempelvis sensorteknologier, sensor- och informationsfusion, anomalidetektion
 • kommunikationsteknolgi – exempelvis robust trådlös kommunikation, tekniker mot illegal störsändning, tekniker för ökad kapacitet
 • interoperabilitet – exempelvis informationsutbyte, informationshantering
 • cybersäkerhet – exempelvis mjukvarusäkerhet, kontroll av datormoln, nätverkssäkerhet.

Agendan talar också om vikten av att säkerställa kompetens, innovationsverktyg och FoI-miljöer. Ett nytt innovationsprogram bör innehålla fyra typer av aktiviteter:

 • affärs- och behovsanalys
 • innovationsdriven forskning och utveckling
 • utveckling av testpiloter och demonstratorer
 • strategisk forskning.

Det är genom samverkan mellan företag, myndigheter och akademi som industriella lösningar kan tas fram med utgångspunkt i nationellt definierade behov och en efterfrågan från den globala marknaden.

Agendans webbplats

Last updated 1 December 2021

Page statistics