Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Resurssmart materialanvändning

Framtiden ställer allt tuffare krav på hur vi på ett hållbart sätt ska bruka och återanvända våra materialresurser. Näringsliv, samhälle, politik och akademi ska alla verka för att Sverige bli världsledande inom resurssmart materialanvändning 2030.

Svenska hushåll och industrier ligger internationellt sett långt fram när det gäller materialåtervinning av avfall. Då ekonomisk tillväxt tenderar att skapa en ökad resursanvändning är en grundläggande målsättning för forskningen att göra tillväxten hållbar. Vi står inför utmaningar som ökad befolkning och minskade resurstillgångar, vilket driver på innovationer för en resurssmart materialanvändning.

Agendan sätter upp en vision för 2030 där Sverige är världsledande inom resurssmart materialanvändning, och formulerar sex övergripande områden där forsknings- och innovationssatsningar bör koncentreras:

  • samverkan: skapa den kunskapsöverföring som krävs för att ta ett helhetsgrepp över produktens livscykel och effektivisera materialanvändningen i hela värdekedjan
  • ekodesign och resurseffektiv produktion: möjliggör resursbesparingar i materialanvändning och produktionsprocesser över en produkts livscykel
  • innovativa affärsmodeller: skapa värde som bygger på funktion och nytta snarare än på att sälja nya produkter
  • teknik och processer för hållbar resursåterföring: återskapa ett maximum av användbar sekundär råvara och ett minimum av avfall, gör det möjligt att sluta kretsloppen
  • hållbara konsumtionsmönster: resurseffektiv konsumtion gynnar hållbar produktion
  • effektiva systemlösningar och styrmedel: skapa en rättvis spelplan som gynnar resurssmart materialanvändning – det ska vara lätt att göra rätt.

Vart och ett av de 6 delområdena presenteras tillsammans med ett rekommenderat paket av riktade insatser som inbegriper förutom rena forskningsstöd även till exempel politiska styrmedel, design, affärsmodeller och nya synsätt på produkters värde som kan stimulera återanvändning gentemot nyproduktion.

Industri och samhälle berörs till lika delar av hur materialtillgångar används och återanvänds, varför innovationsarbetet måste ske gränsöverskridande och inkluderande.

Last updated 1 December 2021

Page statistics