Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Processanpassad råvara för framtidens bioindustri

För att genomföra omställningen mot framtidens bioindustri, med dess skifte från fossilbaserade till förnybara råvaror i industriella processer, krävs en utveckling gentemot ökad processanpassning av råvarubasen.

Innovationsområdet processanpassad råvara för framtidens bioindustri har starka band till samtliga andra områden inom bioindustri. Dagens låga grad av processanpassning hos biobaserad och recirkulerad råvara minskar konkurrenskraften hos dagens miljövänliga processer men hindrar också utveckling av nya processer för framtidens bioindustri. Råvarans kemiska och fysiska egenskaper blir av ännu högre relevans i framtiden när slutanvändning inte bara handlar om förbränning utan också omfattar alla de processer som en diversifierad fossilfri och biobaserad svensk industri utgör.

Visionen är att Sverige är världsledande på anpassad biobaserad och recirkulerad råvara till processer för produktion av en bred palett av energibärare och förnybara produkter. Fyra nyckelområden har identifierats inom vilka satsningar behöver göras för att visionen ska förverkligas:

 • matchning av råvara och process
 • nya produkter i form av ”halvfabrikat”
 • maximerad process- och råvarueffektivitet
 • ökad kompetens om förädlingskedjor som täcker både råvarans egenskaper och kvalitetskrav i slutanvändning.

För varje nyckelområde har mål formulerats, bland annat rörande

 • förbättrat resursutnyttjande
 • nya miljövänliga produkter
 • processanpassade biobaserade råvaror
 • högt utvecklad kunskap för hela förädlingskedjor.

Målen ska nås genom aktiviteter inom bland annat:

 • möten mellan processindustriella aktörer och mellan akademi och industri
 • utveckling av processer metoder och analyser
 • utbildning inom alla nivåer.

Aktiviteterna kommer ske i form av workshops med tvärdisciplinära och branschöverskridande aktörer. Syftet är att skapa effektiv kommunikation som leder till identifiering av utvecklingsmöjligheter och till skapandet av samarbeten som tar tillvara dessa. Aktiviteterna kommer även ske i form av FoU-projekt i samarbete mellan näringsliv och institut/akademi, finansierade dels av myndigheter och dels av näringsliv via nyttjande av personal och utrustning till experimentell verksamhet.

Läs agendan

Agenda Processanpassad råvara för framtidens bioindustri

Last updated 1 December 2021

Page statistics