Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Patientinvolvering för tjänsteinnovation

Den svenska hälso- och sjukvården får nya krav på sig när patientgrupperna både blir äldre och mer tjänstemedvetna. En nationell satsning på lokala innovationsgrupper med gränsöverskridande sammansättning är nödvändig.

Sverige ligger hälsomässigt mycket bra till, bland annat med en hög medellivslängd. Hälso- och sjukvården ställs i dag emellertid inför allt tuffare utmaningar med vår tydligt åldrande befolkning och trenden mot en ökande psykisk ohälsa bland unga. Den svenska hälso- och sjukvården kommer i framtiden också att möta mer tjänstemedvetna patientgrupper och uppleva nya krav- och problemställningar jämfört med i dag. Utifrån dessa trender identifieras behovet av att skapa förutsättningar för nya kreativa miljöer för tjänsteinnovation med patientinvolvering.

Följande övergripande målsättningar formuleras i agendan:

  • att etablera en organisation som förverkligar tjänsteinnovationsprojekt med bas i patient- och brukarperspektiv, med delmålen 500 tjänsteinnovationer 2018 och 2000 år 2023
  • att minska kostnader med 10 % och samtidigt öka upplevd och mätbar hälsa, samt att 25 % av innovationerna inom området ska bidra till att minska behovet av sjukvård
  • att göra Sverige till en ledande forskningsnation med avseende på patientinvolvering för tjänsteinnovation, med de konkreta målen att etablera en internationellt erkänd plattform för kunskapssamverkan där internationell kompetens och kunnande integreras samt att etablera en kommersiell implementeringsmodell av patientnära tjänsteinnovationer
  • att stärka svensk tillväxt och effektivisera offentlig sektor och stimulera insatser med målet att kommersialisera 10 % av ovan nämnda tjänsteinnovationer.

För att uppnå målen föreslås bildandet av lokala innovationsgrupper bestående av personal, patienter, forskare och representanter från näringslivet. Grupperna arbetar lokalt men kan koordineras regionalt. Det är viktigt att den nya innovationsstrukturen koordineras med redan befintliga innovationsmodeller och -centra så att kontinuitet skapas och modellen når full potential.

Läs agendan

Sammanfattning av Agenda Patientinvolvering

Last updated 1 December 2021

Page statistics