Modeller och systemsimulering

Utveckling av storskaliga, distribuerade, inbyggda och komplexa system bestående av mekaniska, elektriska och digitala komponenter kräver avancerade modellerings- och simuleringsverktyg. Dessutom sker idag en snabbt accelererande förändring där modeller är samtalsformen för funktionsbeskrivning.

Modeller och systemsimulering har utvecklats från en industriell stödverksamhet till att bli en av kärnverksamheterna i innovationsprocessen. Den traditionella användningen finns kvar och växer, och den innebär bland annat att nya lösningar kan testas innan de går i produktion. Detta minskar risker och kostnader och många teknikområden pekar ut området som en strategiskt viktig byggsten. Kort sagt – rätt produkt med högre kvalitet genom dubbla kunskapen efter halva tiden. Det nya som smugit fram och nu ökar explosionsartat är baserat på insikten att systemmodeller beskriver funktion.

Modeller är alltså en naturlig samtalsform mellan ingenjörer när det gäller att beskriva inte bara vad utan även hur. Affärsmässigt är detta viktigt i samtal med exempelvis underleverantörer där det innebär en kraftigt förbättrad gemensam innovationsprocess, och inom systembyggande industri används exekverbara modeller mer och mer för att beskriva funktionsönskemål mellan olika steg i utvecklingsprocessen. Även marknadsansvariga, kunder och andra avnämare kan involveras direkt i innovationsprocessen. Det finns dock en risk i att utvecklingen av både verktyg och metoder går snabbare i andra länder trots den kärna av kompetens som finns i Sverige.

Agendans övergripande vision är att användningen av modeller och systemsimulering ska öka kraftigt och vara en naturlig och lättillgänglig del i all kunskapsinhämtning och beslutsfattande hos både företag och myndigheter. En effektlogik visualiserar vägen mot ökad tillväxt, bättre produkter och ökad säkerhet via föreslagna aktiviteter och deras resultat.

Baserat på visionen om framtidens innovationsprocess föreslår agendan tre strategiska utvecklingsområden:

  • modell- och systemsimuleringskedjan i systemtillverkande industri
  • människans interaktion med och användning av simulatorer
  • grundläggande metod- och teknikutveckling.

Samverkan tänks ske via en samordningsplattform bestående av:

  • en industriagenda
  • en forskningsagenda
  • infrastruktur.

Last updated 7 September 2017

Page statistics