Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Minskad klimatpåverkan från byggprocessen

Genom en branschöverskridande samverkan ska framtidens byggnader inte bara bli energieffektiva under sin drifttid, utan också klara tuffa klimatmål under själva byggprocessen: byggprocessens klimatpåverkan kan halveras till år 2030.

Sverige ligger långt fram när det gäller att skapa energieffektiva byggnader som ska uppfylla dagens och framtidens tuffa utsläpps- och klimatmål. Framstegen har främst skett för den del av byggnadernas livscykel som utgör själva drifttiden, snarare än för byggprocessen. Agendan har därför tagits fram för att utarbeta en övergripande strategi som specifikt ska minska bygg- och renoveringsprocessernas klimatpåverkan. Agendan formulerar visionen att byggprocessens klimatpåverkan ska halveras till år 2030.

Följande målsättningar sätts upp för att uppfylla visionen:

 • skapa en dialog mellan sektorns aktörer så att beslut tas med kunskap om klimatpåverkan av byggprocessen
 • uppmärksamma statliga forskningsfinansiärer på klimatbelastningen av byggprocessen så att medel för forskning kan allokeras
 • skapa en plattform där byggbranschens aktörer kan analysera och tydliggöra sina roller i byggprocessens klimatbelastning samt utveckla och standardisera mätmetoder.


Till år 2020 ska man ha:

 • skapat en branschöverskridande struktur
 • byggt upp en strukturerad dialog mellan sektorns aktörer
 • kartlagt kunskapsbrister
 • skapat en plattform för att tydliggöra roller i klimatbelastningen och ett oberoende forum för uppföljning
 • byggt upp kunskapsnivån kring klimatpåverkan hos byggprocessen.


Målbilderna och visionen ska uppfyllas genom att agendan kan bli grund för ett strategiskt innovationsområde, där en aktörssamverkan bestående av industri, akademi och organisationer bland annat ska:

 • identifiera nyckelaktörer och -projekt
 • bygga kompetens
 • öka ekonomiska incitament
 • standardisera beräkningsmetoder
 • skapa en FoU-plattform
 • låta offentliga upphandlingar gå före, visa vägen och driva fram innovationer.

Branschöverskridande samverkan ska ske mellan myndigheter, kommuner, företag och branschorganisationer. För arbetet utses en styrelse och ett kansli som för arbetet framåt på styrelsens uppdrag.

Läs agendan

Minskad klimatpåverkan från byggprocessen

Last updated 15 November 2021

Page statistics