Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Innovationsagenda för marin energi

I framtidens förnybara energiproduktion ingår marin energi, ett ungt område där forskning och utveckling pågår för fullt. Sverige har de rätta förutsättningarna för att skapa en framtida exportindustri inom området.

Havet lagrar stora mängder förnybar energi och har stor potential att konkurrera med andra förnybara energislag. Marin energi – som omfattas av energin från vågor, tidvatten och havsströmmar – är därför ett område med stora utvecklingsmöjligheter i kustlandet Sverige. Vi har med rätt satsningar bra förutsättningar för att bli en ledande exportör av teknik och kunskap inom marin energi.

Den övergripande visionen är att ”svenska företag levererar produkter och tjänster som möjliggör att den marina energins potential utnyttjas till fullo”. Målbilden för 2015 är att branschens intressenter har samlats bakom en nationell strategi och samverkan sker inom ramen för en nationell plattform. För 2030 är målet att svenska kraftverkskoncept installeras i stor skala i Europa och internationellt; Sverige är en ledande exportör av system, tjänster och kunskap inom marin energi och genom skapandet av nya arbetstillfällen och exportintäkter har aktörerna inom forskning och utveckling betalat tillbaka satsade stödmedel.

För att nå målsättningarna rekommenderar agendan följande insatser:

  • anta en politiskt förankrad nationell strategi som beskriver nationella mål och handlingsplan
  • satsa på en nationell plattform med uppdrag att främja utvecklingen av den svenska branschen
  • satsa på konceptspecifik utveckling och demonstration som ger teknologier i olika utvecklingsstadier möjlighet att realisera sin potential
  • satsa på branschgemensam forskning och utveckling som utgår från branschens behov på kort och lång sikt
  • undersök möjligheten att etablera en test- och demonstrationsanläggning med utgångspunkt i sektorns behov.

Ocean Energy Centre är ett pågående initiativ för att samla och skapa samverkan mellan den marina energins olika aktörer. Denna satsning behöver byggas ut till en nationell samverkansplattform för ett växande nätverk av offentliga och privata aktörer, och genom denna plattform skapas också värdefulla kopplingar till utländska aktörer och internationella innovationssatsningar.

Last updated 15 November 2021

Page statistics