Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Livscykeldata – en förutsättning för hållbar innovation

Att tillgängliggöra nationell referensdata ökar möjligheterna avsevärt för företag och organisationer som är verksamma i Sverige att öka kunskapen om produkter och tjänster ur ett livscykelperspektiv. Det är en förutsättning för att åstadkomma verkliga hållbara lösningar genom hela värdekedjan.

Livscykelanalysdata (LCA-data) används av organisationer för att mäta, följa upp och minska miljöpåverkan samt för trovärdig marknadsföring av produkters miljöprestanda. Nyckeln är att identifiera nationella referensdata, det vill säga kvalitetssäkrad data representativ för svensk verksamhet, som kan tillgodose behov hos en stor grupp intressenter, samt att ta fram krav för hur dessa data skall förvaltas. Referensdata möjliggör att diskussionen flyttas från vilken data som är gällande till hur miljöproblem ska hanteras. Det saknas dock en tydlig politisk hemvist för livscykelperspektivet eftersom det länkar samman miljö-, industri- och samhällsfrågor.

Den vision som målas upp i agendan är att Sverige är ett föregångsland för hur
aktörer i samverkan tillgängliggör och tillämpar livscykelanalysdata för miljöprestandaberäkningar och hållbar innovation. Nationell samordning av LCA-data innebär bland annat att Sverige erbjuder tillgång på grundläggande data om miljöpåverkan från svensk industri och att kommunikation av svenska produkters miljöprestanda möjliggörs. Konkret innebär det att etablera ett informationssystem där aktörer samverkar för att sammanställa data som många behöver och tillgängliggöra dessa i en publik nationell referensdatabas.

För att nå denna vision behöver ett antal utmaningar övervinnas inom bland annat

  • finansiering
  • höjning av kunskap hos nyckelaktörer
  • val av data och metodik.

Agendan rekommenderar aktiviteter inom bland annat nationell samordning på myndighetsnivå och kravställning på publicering av LCA-data.

Läs agendan

Livscykeldata en förutsättning för hållbar innovation

Last updated 7 September 2017

Page statistics