Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft

Lättare produkter är en självklar och snabb väg till minskat resursbehov och högre energieffektivitet. Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsteknik kommer att vara avgörande för vår industris konkurrenskraft. En nationell kraftsamling kring lättvikt - SIP LIGHTer - är helt nödvändig.

Lättviktsområdet, som innefattar både material- och konstruktionsteknik, är ett traditionellt styrkeområde för Sverige med sin starka metallindustri och många globalt framgångsrika företag. De stora företagen arbetar i en internationell miljö där trenden är tydlig: framtiden kräver låg vikt. Inte minst transportmedelsindustrin har stora krav på sig att leverera energieffektiva lösningar. Sverige är utsatt för stark konkurrens och behöver utveckla processer, kunskap och effektivitet för att kunna konkurrera om uppdragen.

Agendan för det strategiska innovationsprogrammet SIP LIGHTer tittar 20 år framåt i tiden och sätter upp en mängd mål för 2033. Det övergripande målet är att mer än 75 procent av de lättviktstekniker (material, produkter och tjänster) som utvecklas inom lättviktsagendan industrialiseras. Agendan pratar vidare om miljömål (exempelvis att svenska industriföretag uppfyller eller överträffar nationella och internationella miljömål kopplade till lättvikt), tillväxtmål (exempelvis att svensk lättviktsexport ökar med mer än 10 procent per år) och mål för innovationseffektivitet (exempelvis att mer än 50 procent av svensk lättviktsinnovation baseras på branschöverskridande teknikutveckling).

För att Sverige ska nå dessa mål rekommenderar agendan fokus på sju så kallade innovationsmekanismer, eller "byggstenar":

  • världsledande forskning och tvärvetenskapliga projekt
  • branschöverskridande och industriförankrade utvecklingsprojekt
  • utveckling av befintliga verifieringsmiljöer
  • bättre inkludering av små och medelstora företag med hjälp av kompetensrörlighet och finansiering
  • utbildning
  • utveckling av befintliga forskningsinstitut
  • mandat för LIGHTer-arenan att skapa en långsiktig ledning av lättviktsområdet och därigenom en nationell strategi.

Dessa sju mekanismer matchas mot fyra innovationsteman, eller "strävansmål", som ser till att projekt och forskningsområden fokuseras mot målen.

Inom i stort sett samtliga av dessa innovationsmekanismer är samverkan mellan människor och runt infrastruktur och resurser bärande delar.

Agendans webbplats

Last updated 30 June 2020

Page statistics