Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Hållbara investeringar i befintliga byggnader

En minskning av energianvändningen i bostäder och lokaler skulle bidra till att nå de nationella miljömålen som är en del av Sveriges miljöpolitik.

Sveriges bostäder och lokaler står för nästan 40 procent av landets totala energianvändning. Agendan handlar om hur man kan underlätta och påskynda hållbara investeringar i befintliga fastigheter för att åstadkomma minskad energianvändning i bostäder och lokaler. Utmaningarna är många, exempelvis låg medvetandegrad hos allmänheten, osäkerhet kring storleken på energibesparing och dålig efterlevnad av Boverkets byggregler. Dessutom ger låga fastighetsvärden på landsbygden svårigheter att få finansiering för hållbarhetsåtgärder, samtidigt som storstäderna lider av bostadsbrist vilket gör att hållbarhet inte efterfrågas av dem som söker bostad. I socialt utsatta området behöver också hållbara investeringar föregås av sociala satsningar.

Det huvudsakliga mål som sätts upp i agendan är att underlätta och påskynda hållbara investeringar i befintliga fastigheter.

För att möta målet föreslår agendan att ett antal åtgärder ska genomföras, exempelvis:

  • lyfta hållbarhetsfrågan i flera sammanhang, och skapa opinion
  • utveckla lånehandläggarens roll och möjliggöra för dem att föra en allmän diskussion om möjligheterna med hållbarhetsåtgärder
  • ta fram lättillgängliga goda exempel på hur man kan jobba med energi och hållbarhet vid renoveringar
  • anpassa åtgärderna efter de olika förutsättningarna i storstäder och på landsbyggden.


De föreslagna åtgärderna har sorterats efter hur stor påverkan de har och efter hur lätta de förmodas vara att genomföra. Utöver de föreslagna åtgärderna listar agendan ett antal pågående initiativ inom området. Samverkan behöver ske mellan kartlagda aktörer, främst inom de fyra föreslagna åtgärderna.

Last updated 7 September 2017

Page statistics