Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Den elektroniska motorvägen - från bygge till hygge

Den svenska träförädlingsindustrin bygger på förnybara råvaror och ny teknik. Den skapar exportintäkter, nationell tillväxt och ger sysselsättning i glesbygden. Genom inrättandet av ett nationellt forsknings- och innovationssystem kan träindustrins konkurrenskraft säkras och stärkas globalt.

Trä är en förnybar råvaruresurs som är central i skapandet av hållbar utveckling och tillväxt i Sverige. Trärelaterade produkter sysselsätter nationellt 44 000 personer och ger en omsättning på 98 miljarder kronor. Den trämekaniska industrin och träförädlingsföretagen utgör en sektor på tillväxt tack vare att den erbjuder svensk hållbarhet och kvalitet som exportvara. För att öka svensk träindustris internationella konkurrenskraft är utvecklingen av ett återkopplande informationssystem nödvändig, där en helhetssyn i form av marknaden, råvaran och den förädlade träprodukten underlättas. Exporten bör öka värdemässigt snarare än volymmässigt genom en större andel förädlade träprodukter.

Genom upprättandet av ett nationellt forsknings- och innovationssystem, en ”elektronisk motorväg från hygge till bygge”, sätter agendan upp följande övergripande mål för år 2030 utifrån dagens råvaruvolym:

  • värdet av träindustrins produkter ökar med 20 %
  • värdet av träindustrins underleverantörers produktion ökar med 25 %
  • exportvärdet kommer att öka med 25 %.

För att nå visionen pekar agendan ut följande insatser:

  • nationell kraftsamling inom ramen för det trätekniska innovationssystemet
  • systematisk implementering av nya landvinningar inom IKT-området och materiialteknikområdet • utveckling av trätekniska utbildningar på alla nivåer
  • utökade resurser för utveckling i samverkan mellan företag, akademi och institut genom demonstratorer och inom ramen för en kunskapsbyggarakademi (KBA)
  • nya möjligheter inom sensor- och beräkningsteknologi.

Genom att länkarna i värdekedjan ges fastare kopplingar – och återkopplingar – skapas en modell där värdekedjan blir spårbar och når sin fulla potential. Vidare bör också en KunskapsByggarAkademi inom träteknik inrättas, i syfte att knyta tätare band mellan starka innovationskrafter som industrins forskare, institut, universitet och entreprenörer.

Läs agendan

Agendan från hygge till bygge

Last updated 7 September 2017

Page statistics