Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Energimodellcentrum

Vi står inför stora förändringar i energisystemet, både på tillförselsidan och på användarsidan. Denna omställning innebär stora möjligheter och utmaningar.

Omställningen mot ett uthålligt energisystem innebär hantering av komplexa samband mellan olika delar av systemet, och kräver att en lång rad beslut fattas inom energi- och klimatområdet. För att möjliggöra att det beslutsunderlag som tas fram håller hög kvalitet, måste de analyser och energimodeller som utnyttjas, genomsyras av en hög tvärvetenskaplig kompetens, en bred helhetssyn och ett tydligt systemtänkande. Allt oftare krävs också, för att täcka in hela problemkomplexet, att flera energimodeller från olika discipliner utnyttjas i samverkan.

En ökad samverkan för energisystemmodellering och energisystemanalys skulle öka Sveriges roll och tyngd i det europeiska analysarbetet kring de europeiska energi- och klimatpolitiska målen. Fyra huvudområden för ökad samverkan beskrivs

  • modellutveckling i syfte att möjliggöra samverkan
  • modellanvändning där flera modeller används i samverkan
  • kompetenshöjning och utbildning
  • "testarena" för att skapa ny och gemensam kunskap.

Under dessa huvudområden identifieras åtta delområden varav sex berör modellutveckling och modellanvändning och två berör utbildning inom området. Under arbetet har två utvecklingsvägar tagit form om hur det fortsatta arbetet med etableringen av innovationsområdet kan genomföras: antingen bygger man ett gemensamt forum från grunden, eller så påbörjar man etableringen där intresset är störst. Det fortsatta arbetet får utvisa vilken av dessa utvecklingsvägar som är lämpligast att välja.

Det finns enligt en genomförd kartläggning en bra grund för ytterligare samverkan, både genom att det finns modeller inom alla de aktuella fackområdena och att det finns goda erfarenheter från tidigare samverkan i olika former.

Läs agendan

Agenda Centrum för samordnad utveckling och användning av energimodeller

Last updated 15 November 2021

Page statistics