Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Den elbaserade ekonomin

Visionen om den elbaserade ekonomin 2050 hänger starkt samman med klimatfrågan och utvecklingen av en grön ekonomi. Klimatfrågan innebär att Sverige, Europa och världen står inför genomgripande förändringar av energiförsörjningen under kommande årtionden. Den elbaserade ekonomin, dvs en ekonomi med stora inslag av el, kan möjliggöra klimatomställningen, men kan också ses som en konsekvens av omställningen på grund av de stora möjligheterna att producera utsläppsfri el från sol och vind.

El är en effektiv och mångsidig energibärare som kan bidra till utfasningen av fossila bränslen. Tekniker för elektrifiering av exempelvis transporter och industriella processer blir allt viktigare inte bara i Sverige utan även på våra exportmarknader.

Svensk elproduktion är förenad med mycket låga utsläpp av växthusgaser och förutsättningarna för förnybar elproduktion är goda. I Sverige, liksom övriga Europa, sker en utveckling mot alltmer vind- och solkraft, och i framtiden förväntas dessa variabla energikällor svara för en stor andel av eltillförseln. När andelen vind- och solkraft ökar i elsystemet måste elnäten och andra delar av energisystemet anpassas för att bibehålla drift- och leveranssäkerheten. För detta ändamål krävs utveckling av tekniker och tjänster inom flexibel elanvändning och produktion, elinfrastruktur och tekniska system, och energilager.

Utvecklingen av ny teknik och de förändringar i elsystemet det medför kommer att påverka hur handeln på elmarknaden bedrivs och vilka krav och regler som bör gälla. Det är viktigt att marknadens funktionssätt anpassas så att den möjliggör och belönar innovativa lösningar för ökad flexibilitet.

Sverige har goda möjligheter att bli ledande och påverka utvecklingen inom flera delar av den elbaserade ekonomin. En strategisk forsknings- och innovationspolitik skulle stärka kunskapen om vad som är viktiga områden, prioriteringar och riktningar för utvecklingen - där Sverige som land vill ta ett ansvar för teknikutveckling och där svensk industri kan vara ledande.

Vår vision för den elbaserade ekonomin är följande:
År 2050 år har Sverige uppnått ett hållbart och resilient elsystem med nollutsläpp av växthusgaser. Som en del i ett europeiskt/globalt system kan det svenska elsystemet hantera 100 % variabel eltillförsel till konkurrenskraftiga elpriser. Elen används effektivt och har bidragit till att utsläppen av växthusgaser har minskat till nära noll även inom övriga delar av energisystemet. Som resultat av forskning, innovation och samverkan mellan aktörer inom elbranschen, andra branscher, myndigheter och universitet så har Sverige uppnått en ledande position inom att skapa långsiktiga och internationellt konkurrenskraftiga tjänster, produkter och systemlösningar för hållbara energisystem i Sverige och omvärlden.

Läs agendan

Agendan elbaserad ekonomi

Last updated 7 September 2017

Page statistics